کلیدواژه‌ها = "اسطوره"
میتوس و لوگوس در شاهنامۀ فردوسی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 581-600

10.30510/psi.2022.331206.3162

جمیله صارمی یاراحمدی؛ رضا فهیمی؛ رحیم طاهر