کلیدواژه‌ها = کیفر زدایی
تحلیل جامعه شناسی – تقنینی سیاست جنایی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2968-2984

10.30510/psi.2022.309403.2438

فرامرز نظافت؛ محمدرضا شادمانفر؛ مجتبی فرهمند


مبانی و ضرورت های حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 935-949

10.30510/psi.2022.346765.3568

علیرضا رضوانی گیل کلائی؛ علی طالع زاری