کلیدواژه‌ها = مالیات
تبیین ابعاد و مولفه های الگوی اصلاح نظام مالیاتی ایران بر اساس الزامات دستیابی به توسعه پایدار

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2385-2394

10.30510/psi.2022.303908.2279

علیرضا جلالی؛ سعید دائی کریم زاده؛ مهربان هادی پیکانی


بررسی و تبیین تدابیر کیفری مبارزه و پیشگری با جرائم مالیاتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3967-3979

10.30510/psi.2022.321828.2866

محمد امین نوری نژاد؛ سلامه ابوالحسنی


بررسی سیاست های اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3665-3680

10.30510/psi.2022.287850.1759

لطیف حسینی؛ اکبر میرزاپورباباجان؛ بیت اله اکبری مقدم


عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی از دیدگاه جامعه شناسی با استفاده از روش دلفی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4078-4112

10.30510/psi.2022.338777.3383

حوریه صفری؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


بررسی مالیات تقسیم نامه در آرای دیوان عدالت اداری

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1479-1496

10.30510/psi.2022.340533.3424

سیده نرجس حبیبی؛ علی مشهدی؛ علی رضا دبیرنیا


نقش ظرفیت مالیاتی بر کوشش مالیاتی طلا فروشان خراسان جنوبی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2952-2964

10.30510/psi.2022.359803.3906

امین کارکن؛ حبیب الله نخعی؛ زهره حاجی ها