کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: آوینی
اندیشه سیاسی سید مرتضی آوینی و الگوی اسپریگنز

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 674-685

10.30510/psi.2022.307627.2401

مهدیه ملازاده؛ ابراهیم برزگر