کلیدواژه‌ها = استقلال
معناکاوی روابط اجتماعی و استقلال عملکردی سالمندان شهر تبریز

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1117-1133

10.30510/psi.2022.340358.3419

محمد عباس زاده؛ کمال کوهی؛ محمد مصطفی عبدی


ماهیت حقوقی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در رویه قضایی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 543-558

10.30510/psi.2022.332659.3203

موسی کریمی اهندانی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ طیب افشار نیا


معیارهای حقوقی واخلاقی ناظربر گزینش قضات؛ در نظام حقوقی ایران و آمریکا

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 407-418

10.30510/psi.2024.206386.1076

فاطمه رضی خادمی؛ امیر ایروانیان؛ امیر پاک نهاد