کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
آسیب شناسی نهضت جنگل و تاًثیر آن برامنیت ملی ایران آن زمان

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 273-285

10.30510/psi.2022.301985.2210

مجتبی قرشی؛ علی اکبر امینی؛ حسین شریعتی


تاثیر سیاست های مهاجرتی اوباما در امنیت ملی امریکا

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2498-2523

10.30510/psi.2022.311003.2489

ابراهیم پورعطار؛ سید فرشید جعفری پابندی؛ مالک ذوالقدر؛ مهدی خوش خطی


بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی در دولت اصلاحات(1384-1376)

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3292-3305

10.30510/psi.2022.332889.3212

ولی اله کیانی؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی


وضعیت حکمرانی خوب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (1397-1390)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.252244.1308

مجتبی ملکشاهی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ عبدالرحمن حسنی فر


بررسی وضعیت واگرایی و همگرایی اقلیتهای قومی و مذهبی در کشور (مناطق کرد نشین و بلوچ نشین)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 507-523

10.30510/psi.2021.281344.1663

کیوان جوکار؛ احمد بخشایش اردستانی؛ فردین باقری؛ حسین الله کرم


سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در امنیت و انسجام ملی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 889-905

10.30510/psi.2021.295947.2017

خسرو کریمی؛ مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی