کلیدواژه‌ها = هاشمی
بررسی مقایسه ای تحولات اقتصادی ایران در دولت های هاشمی و پهلوی دوم بر اساس مدل داگلاس نورث

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 591-603

10.30510/psi.2023.380442.4224

امیر احمدزاده؛ بهمن کشاورز؛ مهدی خوش خطی؛ ابوالفضل لطفی زاده