کلیدواژه‌ها = مصلحت
محدوده ورود حاکم اسلامی در حریم شخصی افراد از نظر فقهی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6388-6401

10.30510/psi.2022.345147.3528

مهدی فاطمی؛ علی اکبر نوایی؛ عبدالکریم عبدالهی نژاد


نقش مصلحت و ضرورت در ترجیح مالکیت نوعی اجتماعی بر مالکیت شخصی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1098-1117

10.30510/psi.2022.326059.2995

داود یزدانی کچوئی؛ محمدرضا شیرازی


اختیار وکیل در معامله با خود از دیدگاه فقه وحقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 348-359

10.30510/psi.2022.327606.3122

مریم معرفت ایزدی؛ ناصر مسعودی؛ حسن پاشازاده


حدود اختیارات وکیل معامله از دیدگاه فقه و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 771-784

10.30510/psi.2021.268567.1454

مریم معرفت ایزدی؛ ناصر مسعودی؛ حسن پاشازاده


مداخله ی مصلحت در جرم انگاری و حدود و ثغور آن

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 408-420

10.30510/psi.2022.267116.1446

منوچهر عبدالهی؛ هما داودی گرمارودی؛ امیر سماواتی پیروز


تحدید و توسعه احکام فقهی حقوقی عقد موقت به جهت ضرورت اجتماعی مبتنی بر قاعده مصلحت

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 653-674

10.30510/psi.2022.325026.2966

رحمت اله سعیدی گراغانی؛ محمدرضا کیخا؛ حیدر امیرپور