کلیدواژه‌ها = قانون مجازات اسلامی
فرازی بر ارکان جرایم ناقص با رویکرد به نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 775-786

10.30510/psi.2022.291802.1865

سید محمود عسگری ارجنکی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


بررسی و ارزیابی حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و قوانین مربوطه به خصوص قانون مجازات اسلامی ایران

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 643-668

10.30510/psi.2022.262381.1389

تورج همتی فارسانی؛ علیرضا سلیمی؛ سید علیرضا حسینی؛ محمدحسین ناظمی اشنی


راهبردهای تقنینی ملی و فراملی در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 278-310

10.30510/psi.2022.299725.2131

احسان زر رخ؛ قباد کاظمی؛ محمدجواد جعفری


پیشگیری از جرم با توسل به کیفرزدایی طبق قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 335-352

10.30510/psi.2022.331108.3146

خاطره کرباسی؛ سید ابراهیم قدسی؛ مریم آقایی بجستانی


سیاست جنایی تقنینی و قضائی کمینه گرا در حدود: همگرائی یا واگرائی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 406-450

10.30510/psi.2022.351081.3711

عقیل رنجبر؛ علیرضا صالحی (نویسنده مسئول)؛ غلامرضا سلطانفر