کلیدواژه‌ها = حاکمیت
اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 597-611

10.30510/psi.2022.302525.2232

محمد صابر خدابخشی؛ معین صباحی گراغانی


اصل تفکیک قوا و نظریه‌های موجود در آن

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2141-2155

10.30510/psi.2022.346589.3566

محسن طاهری؛ مسعود قادری نمین؛ علی صالحی فارسانی


تحلیل بحران سوریه در پرتو مکتب انگلیسی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3435-3452

10.30510/psi.2022.347841.3594

حسن لارتی؛ حامد محقق نیا؛ روح اله شهابی نیا؛ لنا عبدالخانی


بازخورد پسامدرنی تغییرات حقوق

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6310-6324

10.30510/psi.2022.354819.3810

محمد میرزائی مهر؛ خیرالله پروین؛ عبدالکریم شاحیدر


آسیب شناسی سیاسی اجتماعی سرمایه گذاری مولددر ایران ۱۳۵۷-۱۳۹۸

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5010-5022

10.30510/psi.2022.334528.3279

جواد بهمنی؛ اسماعیل شفیعی؛ محمدعلی شهریاری


اعتبارسنجی قراردادهای نفتی IPC با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6779-6795

10.30510/psi.2022.353861.3789

سید علی نوری؛ حسین جوان آراسته؛ محمد تقی دشتی


نقش مصلحت و ضرورت در ترجیح مالکیت نوعی اجتماعی بر مالکیت شخصی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1098-1117

10.30510/psi.2022.326059.2995

داود یزدانی کچوئی؛ محمدرضا شیرازی


تاثیر تحول مفهوم حاکمیت بر گستره عملکرد دولت ها

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 599-612

10.30510/psi.2022.309033.2414

کرامت خلفی؛ یاسر روستایی؛ عبد النعیم شهریاری


بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن (رویکرد جامعه شناسی سیاسی در ایران)

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 123-136

10.30510/psi.2022.269606.1469

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سید سعید میرمحمدی؛ بیژن عباسی؛ حسن خسروی


جهان شمولی حقوق بشر در بستر حاکمیت دولتها

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 287-298

10.30510/psi.2022.310772.2478

علی اکبر صمد زاده؛ حمیدرضا گوهریان؛ سید مهدی اصغری


بررسی تطبیقی آراء سیاسی ابوالعلی مودودی و سید قطب

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 429-454

10.30510/psi.2021.292070.1881

محمد باقر خرمشاد؛ سید محمد حسین علم الهدی


تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 61-85

10.30510/psi.2020.247831.1259

احمدرضا شاه علی؛ مهدی اسدی؛ حمزه سلیم بیگی


جهانی شدن و تاثیر آن بر حاکمیت ملی دولت‌ها

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2421-2440

10.30510/psi.2024.186234.1015

روزبه احمدپور؛ سید باقر میرعباسی؛ ابو محمد عسگرخانی