کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
شاخصه های قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق نوین درسال های(2016تا2020)

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2535-2554

10.30510/psi.2022.291277.1851

فرامرز امجدیان؛ اردشیر سنایی؛ رضا جلالی


جایگاه توسعه سیاسی در اسناد بالادستی و رابطه آن با افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 945-974

10.30510/psi.2022.300038.2146

یوسف حاجتی؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حسین کریمی فرد


اقتداربخشی به شوراهای شهر و روستا و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 459-475

10.30510/psi.2022.300257.2332

حسین صابری تهرانی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ جواد امام جمعه زاده


تاثیر فضای مجازی بر رویکرد توسعه در ایران بر اساس وابستگی متقابل بین المللی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.247476.1263

حسین عبدالهی؛ علی محسنی مشتقین؛ حسن الهی منش؛ علی محسنی مشتقین


قدرت نرم و تحدید آزادی فردی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.318799.2778

ابراهیم مالک فارسانی؛ سعید قماشی


دیپلماسی فرهنگی فرانسه: راهبردهای حمایت از صادرات فرهنگ از طریق کتاب

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399

10.30510/psi.2021.305348.2319

حمیده گوهری؛ نادر نقشینه؛ محمدرضا دهشیری؛ محمدرضا وصفی


رویه ایالات متحده آمریکا در جنگ نرم علیه ایران با رویکرد حقوق بشر

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2846-2860

10.30510/psi.2022.364020.4034

رضا زحلی؛ رضا موسی زاده (نویسنده مسئول)


برآورد روش های افزایش قدرت نرم در بازیگری ایران و ترکیه در سوریه و عراق

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 698-723

10.30510/psi.2021.321335.2850

غلامعباس فدایی دولت؛ امین روان بد (نویسنده مسئول)؛ غفار زارعی