کلیدواژه‌ها = شهروندی
جامعه شناسی مدیریت شهری از منظر فقهی - حقوقی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 146-158

10.30510/psi.2022.302588.2237

عاطفه حسینی فرد؛ مسعود راعی


تاثیر جهانی‌شدن بر تحول گفتمان مفهوم شهروندی در دولتهای هاشمی تا احمدی‌نژاد

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2733-2753

10.30510/psi.2022.310843.2481

محسن ابایی فیجانی؛ محمدحسن الهی منش؛ علی محسنی مشتقین


چالش ها و موانع تحقق شهروندی فرهنگی در ایران

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 752-767

10.30510/psi.2022.312028.2534

توحید ولی پور عتیق؛ رضا نصیری حامد؛ صمد ظهیری