کلیدواژه‌ها = پهلوی
بررسی چگونگی پیوند ملی گرایی و تاریخ نگاری در دوره پهلوی اول

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2846-2862

10.30510/psi.2022.317841.2737

شهرزاد رومز؛ علیرضا ابطحی؛ ناصر جدیدی


بررسی وجود اشتراکات فرهنگی و نیاز دیپلماسی اقتصادی قوی بین دو کشور ایران و افغانستان

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3147-3161

10.30510/psi.2022.288323.1767

مرتضی شبانی اصل؛ عبدالرسول حسنی فر؛ احمد رضا طاهری


بررسی و تجزیه و تحلیل کارکرد تشکیلات و مددکاری اجتماعی سازمان زنان در ایران(2)

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 458-471

10.30510/psi.2022.329150.3096

زیبا قهرمانی؛ علی اکبر خدری زاده؛ مهدی گلجان


تبیین ژئوپلیتیک عملکرد وزارت خارجه در روابط ایران با دول خاورمیانه( 1320- 1356)

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 344-362

10.30510/psi.2022.309034.2415

یاسین جیران؛ فواد پورآرین؛ صالح پرگاری؛ مرتضی تهامی


زمینه های همبستگی روحانیون و تجار(مسجد و بازار)در تضعیف و سقوط حکومت پهلوی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2489-2507

10.30510/psi.2022.356781.3851

زهرا جواهری؛ سینا فروزش؛ غلامحسین زرگری نژاد