کلیدواژه‌ها = ارزیابی
ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران از منظر گروه کانون تفکرو شورای عالی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1532-1554

10.30510/psi.2022.300035.2145

سید رضا گنجی پور؛ مهربان هادی پیکانی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


ارزشیابی آموزش اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه علمی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2274-2287

10.30510/psi.2022.349468.3651

منا باتوته؛ علی امیری؛ مهدی دسینه؛ داوود خدادادی