کلیدواژه‌ها = رویه قضایی
صیانت ازحقوق و آزادی های صنفی در رویه قضایی ایران و آمریکا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4700-4722

10.30510/psi.2022.294237.1972

علیرضا امامی؛ محسن طاهری؛ مریم آقایی بجستانی


بررسی و تحلیل مسئولیت کارمندان بانک در رویه قضایی

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1498-1511

10.30510/psi.2022.341719.3447

علیرضا رجب زاده اصطباناتی؛ بختیار وطنی اجیرلو؛ علیرضا مظلوم رهنی


رویه ی قضایی دادگاه های تجدید نظر استان کرمانشاه در خصوص تعلیق اجرای مجازات

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 850-875

10.30510/psi.2022.314783.2630

کیومرث عزیزی کلاره؛ قباد کاظمی؛ اکبر وروایی


محدودیت های حاکم بر فعالیت اصناف در ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 977-999

10.30510/psi.2023.391923.4297

علیرضا امامی؛ محسن طاهری (نویسنده مسئول)؛ مریم آقایی بجستانی


استنادپذیری ادله علمی - فن آورانه در قلمرو جرایم حدی (تأملی در رویه قضایی ایران)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2299-2318

10.30510/psi.2022.339583.3402

عقیل رنجبر؛ علیرضا صالحی (نویسنده مسئول)؛ غلامرضا سلطانفر


چالش های سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران درمقابله با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور با تاکید برآموزه های فقهی اسلام

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3180-3202

10.30510/psi.2022.363975.4030

سید علی حسین الحسینی حسین الحسینی؛ سعید حکیمی‌ها؛ سیدعلی‌جبار گلباغی ماسوله