کلیدواژه‌ها = قانون حاکم
قانون حاکم بر قرارداد نقل و انتقال مال معین در حقوق ایران و انگلیس

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.260056.1369

کبری هیبتی گوجانی؛ محمد علی اعلایی فرد؛ علی پورجواهری


بررسی روشهای تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های تجاری بین المللی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 544-557

10.30510/psi.2022.253727.1321

مهناز مومنی؛ عاطفه امینی نیا؛ بهزاد ساعدی بناب