کلیدواژه‌ها = عدالت ترمیمی
میانجی گری در مرحله تحقیقات مقدماتی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 935-957

10.30510/psi.2022.333180.3219

داود داورپناه؛ مرتضی ناجی زواره؛ عباس شیخ الاسلامی


رویکرد توافقی-ترمیمی در اعطای مهلت به متهم برای سازش کیفری) با نگاهی به حقوق فرانسه(

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 2551-2566

10.30510/psi.2022.349128.3641

داود داورپناه؛ مرتضی ناجی زواره؛ عباس شیخ الاسلامی


جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 849-860

10.30510/psi.2022.328108.3061

مصطفی عزیزی ارشد؛ اکبر وروایی (نویسنده مسئول)؛ محمدجواد جعفری؛ مسعود قاسمی


مبانی و ضرورت های حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 935-949

10.30510/psi.2022.346765.3568

علیرضا رضوانی گیل کلائی؛ علی طالع زاری


جلوه های عدالت ترمیمی در شورای حل اختلاف و سیاست جنایی ایران (فرصت ها و چالش ها)

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 373-387

10.30510/psi.2022.342793.3471

پرویز مرادیان؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ اکبر وروایی