کلیدواژه‌ها = حمایت کیفری
حمایت کیفری در قلمرو جرایم امنیتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1779-1802

10.30510/psi.2022.288549.1773

بیژن نجفی؛ حسین شیخ الملوک؛ یزدان نصرتی


حق بر غذا و حمایت کیفری از آن در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 649-666

10.30510/psi.2022.318020.2747

نساء همتی؛ مسعود قاسمی؛ مسعود بسامی


بررسی حمایت کیفری از حاکمیت قانون

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2406-2427

10.30510/psi.2022.314039.2601

یزدان نصرتی؛ اکبر وروایی؛ بیژن نجفی


اسئثنائات اصل برابری در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 675-696

10.30510/psi.2022.316989.2704

حمیدرضا فتحی؛ لمیا رستمی تبریزی