کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
طراحی مدل رهبری اصیل در مدارس متوسطه اول و دوم: نظریه داده بنیاد

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1770-1784

10.30510/psi.2022.291966.1874

اشرف السادات خورسندی؛ رسول داودی؛ نقی کمالی


تحلیل کیفی حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1091-1106

10.30510/psi.2022.321715.2864

نادر رستم زاده؛ مصطفی افشاری؛ زهرا علم؛ سعید قربانی


ارائه و تبیین مدل وابستگی شغلی با رویکرد نظریه داده بنیاد در بانک ملی استان مازندران

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 765-778

10.30510/psi.2022.322138.2882

محمدرضا علیجانی گنجی؛ محمدرضا باقرزاده؛ پیمان ولی پور؛ سعید امام‌قلیزاده؛ محمدسعید باقرزاده


ارائه الگویی عوامل موثر بر چسبندگی هزینه ها با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه بنیان

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401

10.30510/psi.2022.335401.3298

ابراهیم فرجی گوگجلو؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده؛ احمد جعفریان


مدل راهبردی کیفیت رابطه بین غرفه داران و برگزارکنندگان نمایشگاههای تجاری با رویکرد ترکیبی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 649-666

10.30510/psi.2022.295130.1992

الهام هدایت؛ حسن اسماعیل پور؛ علی بدیع زاده؛ سعید باقر سلیمی