تحلیل گفتمانِ انتقادی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در مناظره‌های تلویزیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ارتباطات علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

چکیده

 
در این پژوهش، اظهارات نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بررسی شده تا بتوان گفتمان­ هایی را که نامزدها به­ طور جداگانه یا به ­صورت ائتلافی ترویج میکنند، تحلیل نماییم. به این منظور از روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف استفاده و با توجه به روش تحقیق، جنبه­ های توصیفی، تفسیری و تبیینی گفتمان ­ها را تحلیل نموده­ ایم. در بخش روش شناسی پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف جدولی طراحی و تحلیل مناظرات را بر اساس آن انجام داده ایم. در سطح توصیف، گفتمان را در سطح خرد (گفتمان به­ مثابه متن) بررسی و در سطح تفسیر، گفتمان را در سطح میانی (گفتمان به­ مثابه فرایند) تحلیل و در سطح تبیین، گفتمان را در سطح کلان (گفتمان به­ مثابه زمینه اجتماعی) کاوش کرده ایم. نتایج پژوهش نشان میدهد که در مناظرات دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری، گفتمان غالب اصلاحات با گفتمان رقیب اصولگرا در جدال است. نمایندگان گفتمان اصلاحات عبارتاند از: روحانی، جهانگیری و هاشمی ­طبا. نمایندگان گفتمان اصولگرا عبارت­اند از رئیسی، قالیباف و میرسلیم. گفتمان های رایج در مناظرات هریک به­ نوعی بازسازی گفتمان هایی هستند که در دوره­ های قبل در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران حضورداشته­ اند.

کلیدواژه‌ها


 1. بلاش‌آبادی، علی (1388). تحلیل گفتمان مناظره‌های تلویزیونی انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران (1388). تهران: دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
 2. بهرام‌پور، شعبان‌علی (1379). مقدمه تحلیل انتقادی گفتمان (نورمن فرکلاف). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 3. خیری، حسین (1387). «مقایسه فضای تبلیغی تلویزیون و مسجد». تهران: ماهنامه معرفت، شماره 131.
 4. روزه‌خوش، محمد (1386). بررسی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان. تهران: دانشگاه تربیت‌معلم.
 5. شقاقی، مهدی و غلام‌رضا فدایی (1392). تحلیل گفتمان انتقادی و کاربرد آن در پژوهش‌های علم اطلاع‌رسانی. تهران، تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، (47)۱.
 6. طاهری، سید حمید (1394). تحلیل گفتمان فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (1388). تهران: دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
 7. فرقانی، محمدمهدی (۱۳۸۲). «تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران» (از مشروطه تا خاتمی). فصلنامه رسانه. شماره ۵۴.
 8. فرقانی، محمدمهدی (1382). راه دراز گذار. تهران: فرهنگ و اندیشه.
 9. فرقانی، محمدمهدی و اکبرزاده جهرمی، سید جمال‌الدین (۱۳۹۰). «ارائه مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم». فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، شماره 16.
 10. فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل انتقادی گفتمان. گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

 

لاتین

 1. Breeze, Ruth. 2011. Variations on a Theme: Party Manifesto Discourses in the UK 2010 Election. Culture, language and Representation. 16977750. Vol lx,pp: 9- 30.
 2. . Dyer, Richard. 1997. White, in Film Theory: Critical Concept in Media and Cultural Studies. Volume
 3. Fisk, John. 2001. Television, Culture: Popular Pleasures And Politics. London: Routledge.
 4. Hall, Stuart. 1997. The Work of Representation, in Cultural Representation and Signifying Practice. London: Sage Publication.
 5. Hall, Stuart.2003. Representation, London: Sage Publication.
 6. Hall, Stuart. 2001."Cultural Identitiy and Cinematic Reoresentation" in R. Stem and T. Miller, Film and Theory: an Antology. London: Blockwell.
 7. Paatepainen, Paura. 2016. A Functionap Anapysis of the Finnish 2012 Presidentiap Debates. Finpand: university of Jyvaskypa.
 8. Bluem, William (1965) Documentry in American Television, New York: Hastinghouse.
 9. Collett, P. (1977) “The Rules of Conduct”, in P. Collett (Ed). Social Rules and Social Behavior, Totowa, NJ: Rowman and Littlefield.
 10. Cook, Guy (1992) The Discorse of Advertising, London: Routledge
 11. Copley, T. (1994) Religious Education: Developing Primary Teaching skills, London: Routledge.
 12. Dalfen, Charles M. (1979) “Cultural Values and Communication”, in: Series: Cultures, Paris: Unesco Publications
 13. Dyer, Gillian (1993) Advertising As Communications, London: Routledge
 14. Esciencennews (2008) Presidential debates are mostly positive and emphasize policy, Retrieved September 24 2008 from world Wide Web

http://esciencennews.com/articales /2008/09/24/ presidential

 1. Fridkin, Kin et all (2008) Role of the Candidates Propaganda Campaigns, Retrived March 16, (2009) from World Wide web: http://www.frid kin.of.mill/battle/html
 2. Grierson, John (1979) cité par Satyajit RAY in The Documentary tradition, (2nd edition) by Lewis JACOBS. Ed. Norton
 3. Grossberg, L. Nelson, C. & Treichler, P. (Eds), (1992) Cultural Studies, London: Routledge & kegan Paul
 4. Lull, J. (2000). Media, Communication, Culture: A Global Approach, second ed, Cambridge: Polity Press; New York: Columbia University Press.
 5. Morreale, J. (1993). The presidential campaign flm: A critical history. Westport, CT: Praeger.
 6. Nichols, Bill (1991) Representing Reality: issues and concept in Documentary, USA: Bloowingfon and Indianapolis university press.
 7. Norris, p (2000) Avirtuous circle, New York: Cambridge University press
 8. Tedesco, John and Kaid, Lynda. (2003). “Style and Effects of the Bush and Gore Spots”, in: The Millenium Election, Eds: Kaid, Tedesco, Bystrom, and McKinney, Lanham, Boulder, New York, Torento, Oxford, Rowman & Littlefeld Publishers.
 9. Thompson, J. B. (1995) The Media and Modernity: A Social Theory of the Media, Cambridge: Polity Press.
 10. Winer, Myron. (1971) political participation in crises and sequences in political development.
 11. Entman,RM. (1993). Framing: toward clarifcation of a fractured paradigm. journal of communicatin.58-43:51.
 12. Phillips,L & Jorgensen,M(2002) Discourse analysis as theory and method.sege publications.
 13. Scheufel, r. & Tewksbury, d. (2007). Framing,Agenda setting,and Priming, jornal of Communication,vol57 no 1