«نمادهای سیاسی شهر تهران و هویت شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و معاون پژوهشی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه

2 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

چکیده

کلان‌شهر تهران به دلیل آن‌که بیانگر و جلوه‌گاه باورها و شیوه زیست مردم و نتیجه نگرش آن‌هاست؛ می‌تواند به‌عنوان عوامل هویتی مردم این شهر ظاهر شوند. در این راستا پژوهش حاضر به مطالعه نمادهای شهر تهران و نقش آن در هویت شهری از دیدگاه شهروندان کلان‌شهر تهران پرداخته است. ازاین‌رو با روش پیمایشی، با جامعه آماری افراد 18 سال و بالاتر ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران، نمونه‌ای به حجم (N=400)، به شیوه احتمالی و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای با ابزار پرسشنامه که پایایی آن با آلفای کرونباخ 895/0 بوده، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد نگرش ذهنی پاسخگویان به هویت شهری بین گروه‌های سنی مختلف (315/5) و گروه‌های فعالیتی (243/4) تفاوت معنی‌داری در سطح 99 درصد اطمینان دارد. همچنین نمره نگرش مکانی پاسخگویان به هویت شهری بین گروه‌های سنی مختلف (468/3) و گروه‌های فعالیتی (360/5) تفاوت معنی‌داری در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد. یافته‌های این پژوهش همچنین حاکی از وجود رابطه‌ای قوی و معنادار در سطح 99 درصد اطمینان بین سرمایه‌ی اجتماعی و نگرش ذهنی هویت شهری شهروندان تهران و وجود رابطه‌ای معنی‌دار بین مدرن‌گرایی با نگرش مکانی هویت شهری در سطح 95 درصد اطمینان است. نهایتاً اینکه رابطه‌ای بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری (با ضریب همبستگی 716/0) مثبت و نمایانگر رابطه‌ای مستقیم و خطی بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری است.

کلیدواژه‌ها