بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان،ایران.

3 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه زنجان،ایران.

چکیده

مشارکت سیاسی در نظام دموکراسی غیر مستقیم نقش حیاتی ایفا می کند. انتخاب ساز و کار اصلی برای تحقق حاکمیت مردمی است. در این میان مشارکت به شهروندان امکان می دهد تا مقامات مسئول را جایگزین کرده و دولت را تغییر دهند.
با توجه به اهمیت بحث از مشارکت سیاسی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه می باشد که 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
  نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یعنی اعتماد اجتماعی (0/38)، مشارکت اجتماعی (0/41)، انسجام اجتماعی (0/30)، حمایت اجتماعی (0/27)، آگاهی اجتماعی(0/35)، ارتباط اجتماعی(0/36) با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تایید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشانگر این است که اثر متغیر مستقل سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان به میزان  0/55 می باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


- آلموند، گابریل (1376). چارچوبی برای سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریّت دولتی.
- باقری، معصومه؛ حسین زاده، علی حسین؛ شجاعی، حسن؛ (1397). بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، احساس بی‌قدرتی، وفاق اجتماعی، پیوند اجتماعی) بر مشارکت سیاسی زنان استان خوزستان (مطالعه موردی: شهر اهواز). فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 12، شماره 3، 62-29.
- پاتنام، روبرت. (1380). دموکراسی و سنت های مدنی. ترجمه: محمدتقی دلفروز. تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، چاپ اول.
- پای، لوسین دبلیو. (1380). بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی. مترجم : غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- تاجبخش، کیان. (1384). سرمایه اجتماعی (اعتماد، دموکراسی و توسعه). ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان. تهران. نشر شیرازه .
- تافلر، آلوین. (1384). موج سوم. ترجمه شهین دخت خوارزمی. تهران: نشر خوارزمی.
- حمیدی هریس، رسول و راد، فیروز. (1396). بررسی رابطه‌ سرمایه فرهنگی با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. مطالعات جامعه‌شناسی. سال نهم، شماره 35، تابستان. 81-65.
- حیدرخانی، هابیل. (1397). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پایبندی به فرهنگ شهروندی در بین شهروندان شهر کرمانشاه. تحقیقات فرهنگی، دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان. 78-51            .
- راش، مایکل. (1390). جامعه و سیاست، مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سمت.
- رضایی، محمد؛ آذین، احمد؛ جعفری نژاد، مسعود؛ (1396). بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی از نظردانشجویان دانشگاه مازندران. رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 39، 122-101.
- شهرام نیا، امیرمسعود؛ ابراهیمی پور، حوا؛ محموداوغلی، رضا؛ ملکان، مجید. (1396). سنجش تأثیر شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران. جامعه شناسی کاربردی سال بیست و هشتم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 65).
عبدالرحمن عالم. (1380). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
- عبداللهیان، حمید و کرمانی، حسین. (1394). تبیین رابطه سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی فیس بوک و مشارکت سیاسی در دنیای واقعی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره چهارم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 16).
- محبی، سیروس؛ رستمی، مسلم؛ کلانتری پور، سمیرا؛ سلطانی، اقبال. (1395). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان در مناطق حاشیه نشین شهرها (نمونه مورد مطالعه: مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه). فصلنامه علوم اجتماعی شوشتر، سال دهم،  شماره ۳ (پیاپی ۳۴) پاییز.
- ملائکه، سید حسن و امیری فر، الهام. (1396). بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف دینداری و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر ایذه. فصلنامه عاوم اجتماعی شوشتر، دوره 12، شماره 41، تابستان. 86-61.
- ناطق پور، محمدجواد و فیروزآبادی، سیداحمد. (1384). سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن در شهر تهران. مجله جامعه شناسی ایران. دوره ششم، شماره 4، 91 – 59.
- Adam, Frane and Roncevic, Borut (2003), “Social capital: recent debates and research trends”. Social Science Information, 42: 155-183.
- Anderson, D. M. (2003) Cautious Optimism about Online Politics andCitizenshi,
- Barkan, Steven. (1998). Race, issue engagement, and political participation. Race & society. 1 (1): 63 – 76.
- Bankston, Carl L. and Zhou, Min (2002). Social capital as a process: the meanings and problems of a theoretical metaphor. Sociological Inquiry, 72: 285-317.
- Hoffman, A. and Dowd, R. (2014). Religion Gender and Political Participation in Africa Lessons from Nigeria Senegal and Uganda De: Lessons from Nigeria, Senegal and Uganda, Department of Political Science, University of Notre Dame.
- Huntington.S & J.M Nelson (1976), Political Participation in Developing Countries Cambridge, Harvard University Press.
- Lake, R.L., Huckfeldt, R., (1998). “Social Networks, Social Capital, and PoliticalParticipation”, Political Psychology, Vol. 19, pp. 567-584.
- McClurg, S.D. (2003), Social Networks and Political Participation: The Role of Social Interaction in Explaining Political Participation. Political Research Quarterly, 56 (December). 449-464.
- Teney, C. & Hanquinet, L. (2017). High Political Participation, High Social Capital? A relational analysis of youth social capital and political participation. Social Science Research, 41(5), 1213-1226. http://dx.doi. org/10.1016/j.ssresearch.2012.03.012.
- Jemna, V & M. Curelaru, (2009). Values and Students’ Political Participation, Journal for The Study of Religions and Ideologies, 8, (24).
-  Nygard, M., Nyqvist, F., Steenbeek, W., & Jakobsson, G. (2015). Does Social Capital Enhance Political Participation of Older Adults? A Multi-Level Analysis of Older Finns and Swedes. Journal of International and Comparative Social Policy, 31(3), 234-254.
- Skoric, Marko M., Deborah Ying, Ying Ng., (2009), “Bowling Online, Not Alone: Online Social Capital and Political Participation in Singapore”, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 14, No. 2.
- Suh, Hyungjun. (2014). Correlation between Social Capital and Political Participation: Considering National Economic, Political Development, and Economic Inequality. University of Arizona.