مطالعه جامعه شناختی اثرات جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 25 سال ساکن در شهر بجنورد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی ، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه جامعه شناسی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مشارکت سیاسی شهروندان یک جامعه در امور مختلف حکومتی و غیر حکومتی ازضرورتهای انکار ناپذیر نظامهای سیاسی در قرن بیست و یکم به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه ی نقش جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن در میزان مشارکت سیاسی است. تحقیق حاضر با رویکرد کمی، به روش پیمایش و با مطالعه بر روی نمونه‌ی متشکل از 383 نفر از افراد بالای 25 سال ساکن در شهرستان بجنورد به انجام رسیده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه ای انتخاب ‌و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از نرم افزار spssتجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان می دهد: بین متغیرهای مشارکت سیاسی و جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن( دوستان سیاسی ، خانواده سیاسی، محیط کاری، میزان استفاده از رسانه های سیاسی) رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین دو متغیر مشارکت سیاسی و محیط آموزشی این رابطه معنادار نیست. از میان متغیرهای زمینه‌ای بین متغیر جنسیت، تحصیلات و شغل با مشارکت سیاسی افراد رابطه‌ی معناداری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، شهروز. نجفی، رضا. محمود اوغلی، داوود و صادقی نقد علی، زهرا. (1392). رابطه ی شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه ی راهبرد، سال بیست و دوم، شماره ی 66، صص 284-263.
امام جمعه زاده، جواد. اوغلی، رضا و عیسی نژاد، امید. (1389). بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان. پژوهش نامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره اول، صص 7-34.
امام جمعه زاده، جواد و مرندی، زهرا. (1391). بررسی رابطه میان سرمایه ی اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. دانش سیاسی و بین المللی، شماره 1.
تاجیک، محمدرضا؛ جعفری، روح الله (1387). "بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی و مشارکت سیاسی بین دانشجویان دانشگاههای تهران". فرهنگ اندیشه، سال هفتم، ش 26و27 (تابستان و پاییز): 195-165.
 
خواجه نوری، بیژن و مقدس، علی اصغر. (1386). جهانی شدن و مشارکت سیاسی زنان در ایران: نمونه ی مورد مطالعه: تهران، شیراز و استهبان. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. صص45-71.
راش، مایکل (1377). جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه شناسی سیاسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).چاپ چهارم 1385.
رضی، داوود. (1379). رویکرد اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی. مجله ی علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچیستان، ویژه نامه ی جغرافیا و علوم اجتماعی.
رفیع پور، فرامرز(1382)، آناتومی جامعه: مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی، تهران، شرکت سهامی انتشار
زاهدی، محمد جواد؛ بیرانوند، علی (1389). "پایگاه اقتصادی- اجتماعی و نگرش به مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهر خرم آباد)". مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، دوره‌ی یازدهم، ش 2 (تابستان): 51-73.
ساروخانی، باقر. (1385). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. جلد اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول 1372، چاپ دوازدهم.
طلوعی، علی و زراعتگر، علی اکبر. (1390). بررسی نقش تلویزیون بر جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه ی پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره ی 12.
عالم، عبدالرحمن. (1380). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی، چاپ هشتم.
عباسی سرمدی، مهدی. مهرابی کوشگی، راضیه و رهبر قاضی، محمودرضا. (1393). بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر مشارکت در انتخابات. مجله ی مسایل اجتماعی ایران، سال پنجم، شماره ی 2، صص41-60.
غفاری هشچین، زاهد. بیگی نیا، عبدالرضا و تصمیم قطعی، اکرم. (1389). عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران. دانشنامه ی دانش سیاسی، سال ششم، شماره ی دوم، صص 207-240.
فولادیان، محمد، رمضانی فرخد، احمد(1387)، نظریه ها و پارادایم های مشارکت در جامعه شناسی، مشهد ، انتشارات سخن گستر.
فیروز جائیان، علی اصغر و جهانگیری، جهانگیر. (1387). تحلیل جامعه شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان: نمونه ی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران. مجله ی علوم اجتماعی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، صص 83-109.
قزلسفلو، مهناز. (1389). بررسی اینترنت بر میزان مشارکت سیاسی: مطالعه ی موردی دانشجویان دانشگاه مازندران در سال 88-89. پایان نامه کارشناسی ارشد. جامعه شناسی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مازندران.
کاکایی، نورالدین (1392). "بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان شهر تهران". پایان نامه ی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی.
گلابی، حاجیلو. (1391). تأثیر خانواده بر مشارکت سیاسی زنان. فصلنامه ی علمی- پژوهشی زن و جامعه، سال سوم، شماره ی سوم.
وثوقی، هاشمی. (1383). روستاییان و مشارکت سیاسی در ایران : مطالعه ی موردی روستاهای حومه شهرستان بوشهر : چاه کوتاه، آبطویل، تل اشکی.  پژوهشنامه ی علوم انسانی، شماره 41-42، صص 161-186.
وزیری دوزین، زهرا . (1386).  ساختار قدرت در خانواده ی ایرانی و تأثیر آن بر توسعه ی سیاسی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. علوم سیاسی. دانشگاه تهران.
هدایتی زاده، نجف.(1378).مشارکت سیاسی در ایران معاصر. پایان نامه ی کارشناسی ارشد.علوم سیاسی،مؤسسه ی آموزش عالی باقرالعلوم (ع).
هزار جریبی، جعفر و صفری شالی، رضا. (1388). بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت در آن :مطالعه در بین شهروندان تهرانی. فصلنامه ی علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره ی سوم.
 
Barboza, I & Wikkiams R.L. (2004). the effect of family structure and family capital on the political behavior and policy preferences of catino immigrants in the united states. www.google.com.
Essen, A.J.A .(2010). implication for secondary education in Nigeria. Paper presented at the 40th all Nigeria conference of principals of secondary schools.
Lamprianou, I. (2013). Contemporary political participation Research: a critical Assessment. www.springer.com.978-3-642-30067-1.
Mofoluwawo, E.o .(2014). social , cultural and economic discrim ination to women participation in African politics: the case of Nigeria. International journal of learning & Development issn 2164-4063. Vol.4, no.1.