مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار جامعه شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزی، ایران

4 استادیار جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دانشیار جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده و سبک زندگی به دو دسته معطوف به عوامل فردی و اجتماعی تقسیم شده است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد، روش انجام کار نیز پیمایش است؛ پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده ها درگروه پژوهش های کمی و از نظر شکل جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و از پژوهش های میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران 321 نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده و در راستای تجزیه و تحلیل داده ها برای دست یافتن به نتایج پژوهش از نرم افزار spss و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای این موضوع است که فردیت اعم از جنسیت، مصرف مواد مخدر و ورزش کردن بیشترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی دارد؛ طبقه ی متوسط و طبقه ی فرودست بیشتر دارای مشارکت سیاسی به نسبت طبقه ی بالای جامعه هستند. افرادی که دارای جایگاه اجتماعی بالاتر و وابستگی اجتماعی می باشند بیشتر از سایرین دارای مشارکت سیاسی هستند.

کلیدواژه‌ها


- امینی،سلام؛کواکبیان،مصطفی؛و طهمورث شیری(1399).مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی مردم ایلام،فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره دوم(پیاپی 10).تابستان 1399، صص 155-132.
-پناهی، محمدحسین(1386).جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
-خواجه سروی،غلامرضا و طباخی ممقانی،جواد(1392).جهانی شدن سبک زندگی و تقاضای دگرگونی سیاسی، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره چهارم، شماره 10،بهار 1392،صص 220-1.
-راش،مایکل (1393).جامعه و سیاست: مقدمه­ای بر جامعه شناسی سیاسی، ترجمه: منوچهر صبوری کاشانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوازدهم.
-رهبر،مصطفی و خانیکی،هادی(1394).نقش ارتباطات میانفردی در مشارکت سیاسی مطالعه موردی: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهر تهران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره نهم، شماره 2.
-شارف،ریچارد.اس(1999).نظریه­های روان­درمانی و مشاوره،ترجمه:مهردادفیروزبخت (1389)،تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
-عالم،عبدالرحمن(1397). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، چاپ سی­ام.
-فاضلی،محمد(1382).مصرف و سبک زندگی، تهران: پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-کاویانی،محمد(1391).سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
-کوشکی،امین؛انصاری فرد،حسین و سیدنصراله حجازی(1398).تحول در رسانه های جمعی و تاثیر آن بر جامعه پذیری سیاسی(با تاکید بر جامعه ایران)،فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال دوم، شماره سوم(پیاپی7)،پاییز 1398،صص 200-163.
-کوری،جرالد(2005).نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی،ترجمه: یحیی سیدمحمدی(1388)، تهران: انتشارات ارسباران.
-گیدنز،آنتونی(1384).چشم انداز جهانی، ترجمه: رضا جلایی پور، تهران: طرح نو.
-لیپست،مارتین و دوز، رابرت (1373).جامعه شناسی سیاسی، ترجمه: محمدحسین فرجاد، تهران: انتشارات توس.
-نجفی،محمدجواد؛معصومی راد،رضا و مظفرالدین شهبازی(1399).بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره دوم(پیاپی 10)، تابستان 1399، صص151-131.
-نصیری،حسام؛کاظمی پور،شهلا و مجید کفاشی(1389).تبین جامعه شناختی رابطه بین انواع مشارکت سیاسی با طبقات اجتماعی در شهر مهاباد،دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان . 218-191 .
-نیک بخش، بهرام؛ امیرمظاهری، امیرمسعود؛ شریفی، منصور؛ وثوقی، منصور؛ و شهلا کاظمی پور(1397).تبیین جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش های سیاسی؛ مورد مطالعه: استان خوزستان،  فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال اول، شماره سوم، پیاپی(3)، پاییز. صص 123-89 .
 
ب) انگلیسی
-Adler, Max. (1922). Die Statas fussing des Marxism’s: ein Buitrago Zur Underscreening von soziplpgischer und jurisdictive Method, Vicnna: Wiener Volksbuchhandlung.
-Barkan,Steven  E (1999) Race, Issue  Engagement, and Political Participation. Race & Society, vol. 1.
-Helly, Denis (1997) “Voluntary and Social Participation by People ofImmigrant.” January. Paper presented at the Second National Metropolis Conference, 23–25 November, Montreal, Quebec, Canada.
-Hoffman, A. and Dowd, R. (2016). Religion Gender and Political Participation in Africa Lessons from Nigeria Senegal and Uganda De: Lessons from Nigeria, Senegal and Uganda, Department of Political Science, University of Notre Dame.
-Jemna, V & M. Curelaru, (2009). Values and Students’ Political Participation, Journal for The Study of Religions and Ideologies, 8, (24).
-Nygard, M., Nyqvist, F., Steenbeek, W., & Jakobsson, G. (2017). Does Social Capital Enhance Political Participation of Older Adults? A Multi-Level Analysis of Older Finns and Swedes. Journal of International and Comparative Social Policy, 31(3), 234-254.
-Teney, C. and Hanquinet, L. (2012), "High Political Participation, High Social Capital? A Relational Analysis of Youth Social Capital and Political Participation", Social Science Research, 41(5):1213-1226.