بررسی چالش های درون گفتمانی نهادینه شدن حقوق‌شهروندی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

3 استاد یارگروه حقوق، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرضا، ایران

چکیده

چکیده
با توجه به چالش‌ تعدد و تمایز ماهیتی گفتارهای درون گفتمانی اصول حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران می‌توان از بین نوع گفتارها، با روش دیالکتیکی در چارچوب اصول مبانی روش گفتمان علوی‌گونه، حقوق شهروندی با تفقُه اجتهادگونه و استنتاج کشف معنا قیاسی، باحفظ اصول قوانین ایجابی – سلبی در نظر گرفت. و از خلط و تشکیک مساعی‌های درون گفتاری همچون یک جانبه گرایی، تقدم وتأخرها، و گزاره‌های اندیشه‌های گفتمان‌ ترکیبی (فیزیکی- التقاطی)؛ ابداع صناعت درون گفتمان اُرگانیکی(دینامیکی) اتخاذ نمود. در این راستا بنا به بررسی بعمل آمده از طریق منابع کتابخانه‌ای، رسانه‌ای و الکترونیکی، با روش عقلانی (تحلیل محتوایی گفتمانی) نوع گفتمان (اسلام تشیُّع)، دائرة حق از فضا و عمق تکلیف از دیگر گفتمان‌ها (لیبرالیسم و مارکسیسم)گسترده‌تر و گفتمان التقاطی بنا به گواه تاریخ ایران، با ایجاد تزلزل در ماهیّت و بی هویّتی‌های پیش آمده، مُنتهِی به واگرایی و بی ثباتی گفتمان‌ خودی و در نهایت مُنجر به نهادینه نشدن حقوق شهروندی و مبنای چالش‌های پیشرفت جامعه شده است.

کلیدواژه‌ها