عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 (مطالعه موردی شهروندان منطقه هشت شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار گروه مطالعات اجتماعی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و اندازه‌گیری و تحلیل میزان تأثیر هر یک از این عوامل انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر جهت‌گیری، کاربردی و نوع پژوهش توصیفی است که از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری شهروندان منطقه هشت شهر تهران است که با روش نمونه‌گیری سیستماتیک تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شد.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد3/26درصد پاسخگویان در حد «خیلی زیاد یا زیاد»، 1/21درصد «تا حدی» و 6/52درصد در حد «کم یا خیلی کم» به شرکت در انتخابات تمایل دارند. در این میان شاخص‌های شخصیت کاندیداها و سبک رسانه‌ای مورد استفاده‌شان بیش از شاخص‌‌های نهاد رسانه‌ای و نهادهای اجتماعی بر رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیرگذار است. بنابراین می‌توان گفت که شهروندان در نمونه مورد مطالعه برای انتخاب رئیس جمهور، بیشتر بر اساس شخصیت کاندیدا (کارآمدی و عملکرد، تجربه کاری و سابقه مدیریت، خصوصیات فردی مانند صداقت و مردمی بودن و جوان بودن) و سبک رسانه‌ای وی (مناظرات تلویزیونی و سخنرانی‌ها و برنامه‌های اعلام شده) گزینه نهایی خود برای رأی دادن را مشخص می‌کنند.

کلیدواژه‌ها