الزامات و ویژگی‌های گفتمان برتر انتخاباتی( مطالعه موردی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در‌ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر سعی داشته با استمداد از رهیافت گفتمانی به تبیین رفتار رأی‌دهی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری بپردازد. لذا سوال اصلی پژوهش «چرایی پیروزی یک گفتمان انتخاباتی» یا پرسش از الزامات و ویژگی‌های گفتمان برتر انتخاباتی بوده‌است. پاسخ به این پرسش به کمک چارچوب تحلیلی برگرفته از نظریه گفتمان لاکلاو و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و با الهاماتی از نظریات رفتار رأی‌دهی انجام گرفته است. سپس سعی شده با استمداد از این چارچوب تحلیلی و در قالب مورد‌پژوهی به تبیین چرایی پیروزی گفتمان گفتمان اعتدال در انتخابات سال 96پرداخته شود. به زعم نگارنده روحانی توانست پیروز انتخابات 96 گردد به این دلیل که اوّلا سازه زبانی و گفتمانی بهتری را برساخته بود. بویژه آنکه گفتمان روحانی نسبت به رقبا، وجه استعاری و بعد ابتکاری قوی‌تری داشته، زنجیره هم ارزی وسیع‌تری را تشکیل داده و توان برجسته‌سازی و به‌حاشیه‌رانی قوی‌‌تری داشت. ثانیاً به بهترین وجه از بافت جهت تقویت گفتمان خود استفاده نمود و ثالثا از عوامل غیرگفتمانی از جمله کنش‌ورزی سیاسی مناسب، اختیارات دولتی و ظرفیت شبکه‌های اجتماعی مجازی در جهت پیروزی خود استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها