تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد سیاسی از منظر افکار عمومی مردم یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

زمینه و هدف: اعتماد سیاسی امری الزامی برای افزایش پایداری نظام‌های اجتماعی است. یزد در طول تاریخ همیشه میزان مشارکت سیاسی بالایی را تجربه نموده است، بر این اساس؛ این پژوهش قصد دارد عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتماد سیاسی از منظر افکار عمومی مردم یزد را با روش پیمایش بررسی نماید.
روش: روش پژوهش از نوع پیمایش (کمی)، ابزار جمع آور داده‌ها، پرسشنامه بوده و با استفاده از فرمول عمومی کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری خوشه تصادفی ساده در بین آن‌ها توزیع‌شده و پایایی شاخص‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ برآورد شده است.
یافته ها: یافته های تحقیق حاکیست بین متغیر تعلق مذهبی، انسجام سیاسی-اجتماعی، هویت ملی، محرومیت نسبی، مصرف رسانه‌ ای ، عدالت اجتماعی و قانون‌گرایی با اعتماد سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. برحسب رگرسیون چندگانه؛ تعلق مذهبی با مقدار بتای (219/0)، انسجام سیاسی-اجتماعی (303/0)، هویت ملی (462/0)، محرومیت نسبی (386/0)، مصرف رسانه‌ ای(397/0)، عدالت اجتماعی (372/0) و قانون‌گرایی (245/0) بیشترین اثر بر اعتماد سیاسی را داشته اند.
نتیجه: بر اساس نتایج تحقیق؛ درمجموع متغیرهای مستقل در مدل توانستند 45 درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را پیش‌بینی کنند. نتایج همچنین نشان می‌دهد این متغیر در سطح بالا برابر با 35 درصد، متوسط 39 درصد و در سطح پایین 26 درصد است. بر این اساس وضعیت اعتماد سیاسی شهروندان یزد در حد مناسب است.

کلیدواژه‌ها