رابطه ی دین بر فرهنگ و سیاستگذاری اجتماعی شهروندان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری علوم سیاسی _سیاستگذاری عمومی، واحد بین المللی کیش،دانشگاه آزاد اسالمی ، جزیره کیش، ایران

2 استادیارگروه علوم سیاسی ، واحدشیراز،دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران

3 استاد گروه روابط بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، ایران

4 استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

نظام های فرهنگی جهان، به اعتراف جامعه شناسان، با پیدایش دین پایه گذاری شده اند، اما تأثیرگذاری ادیان مختلف بر روند شکل گیری فرهنگ اجتماعی متفاوت بوده است.اما از آن جا که ادیان الهی، به فرد و جامعه، اصالت داده اند و اصولاً نگرش جامعه شناختی این گونه ادیان، بر «اصالت آمیخته فرد و جامعه» مبتنی است و احکام و تعالیم این گونه ادیان نیز به جنبه خاصی از حیات انسانی محدود نمی باشد، بی تردید موجودیت هر فرهنگ اجتماعی و تحولاتی که در طول تاریخ حیاتش تجربه می کند، در این گونه جوامع، تابعی از تعالیم و آموزه های دینی است اما این بدان معنا نیست که هر فرهنگ اجتماعی، الزاماً با دین و آموزه های آن، رابطه و هماهنگی تام دارد . دینداری یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسان‌ها در جوامع گوناگون است و از مهم‌ترین پدیده هایی است که پژوهشگران علوم اجتماعی به آن توجه کرده اند .

هدف سیاستگذاری فرهنگی بایستی معطوف به فراهم آوردن شرایط مناسب برای شـکوفایی استعداد انسان‌ها و اشاعه خلاقیت و نـوآوری باشـد و طبعـاً چنـین امـری بـدون مشـارکت مـردم امکان‌ناپذیر است و این خود در گرو ارتباط متقابل میان ملت و دولت است دولت زمانی می‌توانـد در امور فرهنگی کارآمد باشد

لذا در این پژوهش به رابطه ی دین و فرهنگ بر سیاست گذاری اجتماعی در شهر تهران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها