طراحی الگوی کارآفرینی دیجیتالی در شرکت‌های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران ‏‪‬‏

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی،تهران ،ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

4 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی،تهران ، ایران

چکیده

. پژوهش حاضر از نوع کاربردی- توسعه‌ای می‌باشد. از رویکرد کیفی به منظور گردآوری داده‌ها استفاده شد. به منظور جمع‌آوری داده‌های کیفی با 10 نفر از مدیران، معاونان، کارشناسان و خبرگان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در محدوده جغرافیایی شهر تهران و اساتید دانشگاه که دارای سابقه تدریس و تألیف در حوزه‌ی کارآفرینی بوده، مصاحبه عمیق از نوعِ رودررو و حضور در محل کار آن‌ها انجام شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. در این پژوهش از رهیافت پیشنهادی استراوس و کربین در حوزه نظریه داده بنیاد برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. مدل نهایی پژوهش مبتنی بر نتایج نشان داد که کارآفرینی دیجیتالی خود متشکل از سه عامل فرعی می‌باشد که عبارتند از، بهسازی نوآوری دیجیتالی و تجاری‌سازی و بخش ICT، آنالیز فرصت و مدیریت منابع. شرایط علی شامل، دانش و مهارت کارآفرینی دیجیتالی، اتخاذ چشم اندازهای بازاریابی، حمایت مالکیت فکری و اشتغال‌زایی و خلق شغل بوده و پدیده محوری پژوهش در کنار عوامل مداخله‌گر(عوامل رقابتی و مشتریان، زیرساخت های قانونی و توسعه فناوری) و عوامل زمینه‌ای (عوامل و شایستگی‌های فردی کارآفرینی و عوامل محیطی) راهبردها و استراتژی‌ها را برای مواجهه با پدیده کارآفرینی دیجیتالی را مشخص می کنند. طبق یافته‌های این پژوهش، این راهبردها شامل، قابلیت‌های پویا، مشتری، بازار و مالی بود. در نهایت اتخاذ این راهبردها با هدف مدیریت نمودن کارآفرینی دیجیتالی در سازمان می‌توان پیامدهای مختلفی به همراه داشته باشد که عبارتند از، فروش و سود بالاتر، نوآوری و توسعه خدمات دیجیتالی و ایجاد ارزش افزوده.

کلیدواژه‌ها