بررسی چالشهای همدلی و همزبانی در مبانی حقوق شهروندی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ایران واحد شهرضا

2 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

3 استادیار،گروه حقوق، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

چکیده :
با توجه به کرامت انسان درجهان‌بینی الهی(خلیفه‌الهی) در بر گرفته از مجموعة وظایف اعم‌ازحقوق، تکالیف، برای تمامی اعضای جامعه(مردم، جامعة مدنی و دولت مردان) در چارچوب قانون اساسی می‌باشد. و نتایج ارتقای سطح تعاملات انسانی( حقوق شهروندی) میان اعضای جامعه ازحیث روابط درونی به همدلی و همزبانی و روابط بیرونی به حاکمیت ملت بر دولت بستگی دارد. بدین‌سان بنا به موضوع سؤال مقاله، در بررسی علل‌یابی مبنای چالشهای همدلی و همزبانی در میان مردم با دولتمردان با روش تحلیلی ( نظریه‌های عقلانی) با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و رسانه‌‌ای پس از تعیین و تبیین مجموعه‌ ملاحظات سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی و اخلاقی، بنا به نتایج به عمل آمده: رفتار مناسب علوی در سطوح چهارگانة اخلاقی صورت می‌گیرد، که رفتار اخلاقی در عرصه سازمانی تحت تأثیر سطح اجتماعی به عنوان بزرگترین بخش ؛ سطح قانونی برگرفته از قوانین و مقررات که بخش وسیعی از اخلاق سازمانی محسوب می‌شود؛ سطح سازمانی دستورالعمل‌ها اعم از آیین‌نامه و بخشنامه‌ها وسطح فردی (ارزشهای شخصی افراد)از علل‌های مبنایی شکل گیری همدلی و همزبانی ملت با دولت‌مردان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها