نقش زندان های کرج در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کلانشهر بین سال های 1385 تا 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی،دانشکده ادبیات ، علوم انسانی و اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران ،ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 گروه جامعه شناسی،واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرمسار،ایران

4 استادیار گروه علوم اجتماعی و ارتباطات، واحد تهران شرق،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

چکیده

چکیده:
در مقاله حاضر به مطالعه و تحلیل نقش زندان‌های کرج در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کلانشهر بین سال‌های 1385 تا 1398 پرداخته خواهد شد. بر این اساس پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: زندانهای کرج چه نقش و تأثیری در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کلانشهر بین سال‌های 1385 تا 1398 داشته است؟
پاسخ موقت به پرسش اصلی این است که: زندانهای کرج موجب کند شدن روند توسعه سیاسی، بروز چالش‌های اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت و سکونتگاه‌های غیررسمی و چالش-های فرهنگی ضدارزشی بین سال‌های 1385 تا 1398 در کلانشهر کرج شده است.
استان البرز از استان‌های مهم و پرجمعیت کشور محسوب می‌شود. اختلاف قابل توجه در بین مناطق مختلف استان البرز، به لحاظ توسعه یافتگی وجود دارد. مهم‌ترین قدم در برنامه‌ریزی توسعه تعیین اهداف توسعه و کاهش عدم تعادل‌ها است. برای شناسایی نابرابری‌های ناحیه‌ای و فراهم کردن بستر توسعه‌ای منطقه‌ای نیاز به بررسی وضع موجود و شاخص‌های توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهر کرج است. تحقیق حاضر از منظر هدف، یک تحقیق کاربردی است که از طریق پیمایشی و توصیفی ـ تحلیلی به موضوع پرداخته است.

کلیدواژه‌ها