تحلیل جامعه‌شناختی معیارهای مردم شهر بروجن برای انتخاب کاندیداهای مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

انتخابات یکی از مهمترین شاخصهای نظام‌های دموکراتیک در جهان امروز است. این مقاله در تلاش است که به بررسی عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر معیارهای مردم شهر بروجن برای انتخاب کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بپردازد. در این راستا سوال اصلی مقاله حاضرعبارت است از: «متغیرهای تأثیرگذار بر معیارهای مردم شهر بروجن برای انتخاب کاندیداهای مجلس شورای اسلامی کدامند؟» جهت پاسخ به این سؤال با مرور نظریه‌های مختلف، متغیرهای مستقلی که گمان می‌‌رفت بر معیارهای انتخاب کاندیداهای مجلس تأثیرگذارند شناسایی شدند. روش تحقیق این مقاله روش تحقیق پیمایشی است. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و تکنیک تجزیه و تحلیل داده‌ها تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه می‌باشد. با تحلیل عاملی 11 مؤلفه اصلی از متغیرها استخراج و رابطه آنها با متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و روشEnter مورد آزمون واقع می‌شوند. یافته‌های تحقیق بر این دلالت دارند که به ترتیب: حزب‌گرایی با مقدار بتای 537/1، گروه‌های مرجع با مقدار بتای 195/1، ارزیابی فرد از دولت‌مردان و نظام با مقدار بتای 066/1، منفعت طلبی با مقدار بتای 895/0، انتخابات قبلی با مقدار بتای 871/0 و متغیر ارزیابی اقوام دیگر با مقدار بتای 234/0- بر معیارهای انتخاب کاندیداها دارای تأثیر معنادار می باشند.

کلیدواژه‌ها


2اکبـری، حسـین و روحاهلل فخاری )1396« .)نقش قومیت در رفتـار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی
)موردمطالعه: شهرستان بجنورد(«، جامعهشناسی کاربردی، دوره 28 ،شماره 2 ،صص: 90 -71.
1313بشیریه، حسین )1386 .)جامعهشناسی سیاسی، چ۱۲ .تهران: نی.
1414( ----- ،----1381 .)موانع توسعه سیاسی در ایران، چاپ سوم. تهران: گام نو.
1515اینگلهـارت، رونالـد )1373 .)تحول فرهنگی در جامعه پیشـرفته صنعتی، ترجمـه مریم وتر، تهران:
کویر.
1616دارابی، علی )1388 .)رفتار انتخاباتی در ایران، الگوها و نظریهها، چ۵ ،تهران: انتشارات سروش.
1717دال، رابرت )1364 .)تجزیهوتحلیل سیاست، ترجمه حسین ظفریان، تهران: ظفریان.
1818درزی، علـی )1382 .)تحلیـل الگوی رفتار انتخاباتی مردم اسـتان مرکزی در هشـتمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری.
1919دهقانی، حمید )1398« .)تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر مدل کلمبیا و میشیگان:
یک مطالعه موردی«، مطالعات راهبردی سیاسـتگذاری عمومی )مطالعات راهبردی جهانیشـدن(،
دوره 9 ،شماره 33 ،صص: 190 – 17
0راش، مایکل )1377 .)جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت.
2121ریتزر، جورج )1385 .)نظریههای جامعهشناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثی، تهران: علمی.
2222شـهیدی نیا، علی )1379 )بررسـی عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی رأیدهندگان اسـتان کرمانشـاه طی
دوره اول تا پنجم مجلس شـورای، دیدگاه کارشناسـان استان کرمانشـاه، پایاننامه ارشد، استاد راهنما
محمدباقر حشمت زاده، دانشگاه شهید بهشتی.
2323صائبی، غالمرضا و سعید اسالمی )1394 )بررسی رفتار انتخاباتی زنان در ایران )مطالعه موردی: رفتار
انتخاباتی زنان شـهر رشـت در انتخابات ریاسـت جمهوری ایران دورههای دهم و یازدهم، سـالهای
1388 و 1392 ،)مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره 4 ،شماره 3 ،صص: 477-499.
2424گلسر، ویلیام )1397 .)تئوری انتخاب، ترجمه علی صاحبی، تهران، انتشارات سخن