معرفی مدلی جامع ، عمومی و راهبردی به منظور برند سازی کالاهای ایرانی(بر اساس رابطه برند - مصرف کننده ) در حمایت از تولید وکاهش اثرتحریم به عنوان مولفه قدرتمند جامعه شناسی سیاسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ،گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران ،ایران.

2 دانشیار و مدیر گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی تهران ،ایران.(نویسنده مسئول)

3 استاد یار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران ،ایران.

4 استادیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

برند الزامی استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر کمک می کند. ، برند ها قبل از سازمان و محصولات آن با مصرف کنندگان در ارتباطند. در این پژوهش، از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده شده است، روش جمع آوری اطلاعات ، انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مصرف کنندگان و متخصصان از طریق نمونه گیری نظری می باشد . پس از انجام مصاحبه ها و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی به دست آمده است. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت، پیامدها و نتایج حاصل از برندسازی تشکیل شده است . هرکدام از این شرایط و عوامل تشکیل دهنده مدل دارای متغیرها و مقوله هایی هستند، که توجه به آنها تحقق هدف نهایی برند سازی را موجب می شود. با توجه به شکاف قابل توجهی که میان وضع موجود صنعت برندینگ کشور از یک سو و پتانسیل های چشمگیر در کشور از سویی دیگر به چشم می خورد، این پژوهش در صدد است تا از طریق بررسی و شناسایی ابعاد و متغیرهای اثر گذار بر روابط برند- مصرف کننده و با تمرکز بر شاخصه های بومی، به ارائه مدلی جامع و عمومی جهت برندسازیِ موفق محصولات ایرانی در حمایت از تولید به عنوان یکی از مولفه های قدرتمند جامعه شناسی سیاسی در جنگ اقتصادی و کاهش اثرات تحریم بپردازد.

کلیدواژه‌ها