چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران و اسناد بین المللی و نقش رسانه ها در اثربخشی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

چکیده
تامین مالی تروریسم جرم بزرگی است که می‌تواند اقتصاد کشورها را تحت تأثیرخود قرار دهد و دارای آثار و تبعات فراوانی در سطح جامعه است. تامین مالی تروریسم یکی از اشکال سردستگی است که در این زمینه مقررات خاصی در قوانین کیفری ایران وجود دارد. بر این اساس در این پژوهش به روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران و اسناد بین‌المللی و نقش رسانه‌ها در اثربخشی آن پرداخته شد. بنابراین در این پژوهش چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران، راه‌های تامین مالی تروریسم، نحوه مقابله با منابع مالی تروریسم درایران، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اشکالات وارده، چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی، نقش رسانه‌ها در اثربخشی مقابله با تأمین مالی تروریسم و الزامات و بایسته‌های رسانه‌ها در مبارزه با تامین مالی تروریسم بررسی شد. بررسی‌ها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با دیگر کشورها، پدیده پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم را جرم انگاری نموده، قانون و مقررات لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح رسانده است و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. همچنین نتایج نشان داد که رسانه‌های اجتماعی باید اهمیت سیاسی CTF را با بازتاب صریح اولویت-های شورای امنیت سازمان ملل و FATF در سیاست‌ها، استراتژی‌ها و گزارش‌های شفافیت خود تشخیص دهند.

کلیدواژه‌ها