جهانی شدن و تغییرات در کارکرد دولت مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصی حقوق بین الملل عمومی ،گروه حقوق و علوم سیاسی ،واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم : ایران

2 استاد حقوق بین الملل، استاد گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

جهانی شدن پدیده‌ای تحول بخش بوده که از سال های پایانی قرن بیستم تاکنون با به چالش کشاندن اقتدار و حد و مرز های حاکمیتی دولت های مدرن تغییرات عمده‌ای در موقعیت این دولت ها و عناصر متشکله آن به وجود آورده،محدودیت های جغرافیایی برای برقراری ارتباط و ادغام کشورها در جامعه جهانی را به حداقل رسانده است. این پدیده بنا دارد با دگرگون کردن جهان همه را تحت یک قانون فراملی یکپارچه در آورده و سلطه خود را بر جهان حاکم سازد دولتهای مدرن ملی نیز تحت تاثیر جهانی شدن شاهد تحولات اساسی و بنیادی بوده و کارکرد هایش در حوزه های مختلف سیاسی اقتصادی فرهنگی و امنیتی با چالش‌ جدی مواجه شده است. بطوریه این دولت‌ها در حوزه‌های یاد شده مجبور به پذیرش برخی محدودیت ها و تعدیل قدرت خود در اعمال حاکمیت ملی خود بوده است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل مفهوم ابعاد و شاخص های جهانی شدن و دولت های مدرن تاثیر جهانی شدن بر کارکرد های دولت های مدرن به بحث و بررسی گذاشته شده است

کلیدواژه‌ها