تحلیل و تبیین اجرای اصل حاکمیت قانون در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی با استفاده از رهیافت نظریه بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ، واحد فیروزکوه، دانشگاه ازاد اسلامی، فیروزکوه،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی ، واحد فیروزکوه، دانشگاه ازاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیارگروه مدیریت دولتی ، واحد فیروزکوه، دانشگاه ازاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

4 استادیارگروه عوم پایه ، واحد چالوس، دانشگاه ازاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

حاکمیت قانون یکی از مباحثی است که بیشترین توجه سیاست مداران و دیگر اندیشمندان در زمینه های مدیریت و سیاست را به خود جلب کرده است. هدف تحقیق حاضر تحلیل و 
تبیین اجرای اصل حاکمیت قانون در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی با رهیافت نظریه بازی ها )مطالعه موردی: وزارت نیرو( میباشد. بدین منظور ابتدا از تکنیک دلفی در 
یک مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمانی استفاده شده است؛ درنتیجه از طریق تحلیل محتوای مصاحبه ها 5 مؤلفه جدید در حوزه حاکمیت قانون 
از قبیل رعایت صالحیت اداری، مشروعیت جهت تصمیم اداری، رعایت تشریفات اداری، وجود علل و موجبات قانونی تصمیم اداری و همسو بودن تصمیم اداری با قانون شناسایی شده 
است. همچنین برای اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی مؤلفه ها و عوامل جدیدی شناسایی شد؛ سپس پرسشنامهای حاوی مؤلفه های مذکور بین 384 نفر شامل کلیه مدیران، کارکنان و 
مشترکین شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران که یکی از سازمان های تابعه وزارت نیرو میباشد، توزیع شد. الزم به ذکر است که روایی و پایایی تحقیق حاضر از طریق تحلیل 
عاملی تأییدی، آلفای کرونباخ و پایایی مرکب با استفاده از نرمافزار PLS اثبات شده است. درنهایت با استفاده از رهیافت نظریه بازیها، تابع مطلوبیت بازیکنان )وزارت نیرو و مشتریان( 
1( مرکب(، نشان در فضای MATLAB برنامه نویسی شد و سپس با محاسبه تعادل نش آمیخته داده شد که حاکمیت قانون میتواند اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی را در شرکت توزیع 
برق غرب مازندران بهبود دهد. نتایج به دست آمده میتواند به سیاست گزاران بخش عمومی به ویژه وزارت نیرو در برقراری اصل حاکمیت قانون کمک نماید تا اعتماد عمومی و مشارکت 
اجتماعی افزایش یافته و مشروعیت نظام اداری بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


1 .اسـدی، حمید، جاوید، محمدجواد و دری کفرانی، محمدحسـین. )1392« .)پژوهشـی پیرامون نسبت سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران«. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 13(36 ،)5-26.
2 .اصالنی، فیروز و کاظمینی، سـید محمد محسـن. )1390« .)مفهوم حاکمیت قانون و برداشـت از آن با تأکید بر قانون اساسی ج.ا.ا.« مطالعات انقلاب اسلامی، 8(26 ،)247-274.
3 .آل محمد، سی محمدعلی، نوروزی، قدرت اله و توسلی نائینی، منوچهر. )1398« .)مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران«. پژوهشهای اعتقادی کالمی )علوم اسلامی(، 9(33 ،)53-72.
4 .الیاسـی، مرتضی. )1396« .)تجلی حاکمیت الهی در اصول قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران«. مطالعات انقلاب اسلامی، 14(48 ،)109-126.
5 .برادران، وحید )1398« ،)انتخاب اسـتراتژی بازاریابی مطلوب در محیط رقابتی با توسـعه مدل نظریه بازی«. تحقیقات بازاریابی مدرن، 9( 1 ،)107-124.
6 .بهروزی، محمد، پورکیانی، مسـعود، درخشـان، مژگان و محمدباقری، مهدی. )1398« .)بررسی رابطه شـاخص های کیفیت و حاکمیت قانون و کنترل فسـاد بر شـاخص رفاه لگاتوم«. مطالعات راهبردی بسیج، 22(85 ،)125-150.
7 .پارسـا نسـب، مجتبی، آقا داود، سـید رسول و شاهنوشـی، مجتبی. )1400« .)شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش سیاسـتگذاری عمومی در حوزه پرسـنلی در سـاختار اداری ایران«. فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، 4(2 ،)473-488.
8 .پـور علـی مقدم، سـونا، زارع مهرجـردی، محمدرضا، امیر تیموری، سـمیه و نقوی، سـمیه. )1399 .)»بررسی تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه، حاکمیت قانون و خشکسالی بر نرخ رشد بخش کشاورزی در ایران«. اقتصاد کشاورزی )اقتصاد و کشاورزی(، 14(1 ،)1-25.
9 .حاجی زاده، محمود، نژندی منش، هیبت اله و زارعی، محمدحسین. )1396« .)جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی. پژوهش حقوق عمومی« )پژوهش حقوق( )حقوق و سیاست(، 18(54 ،)171-197.
10 .حصـاری، محمدرضـا )1392« ،)نقـش مدیـران در اصلاح کارکنان بی تفاوت سـازمان با اسـتفاده از رهیافت تئوری بازیها«، تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 10(2 ،)51-59.
11 .دانایی فـرد، حسـن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل )1397 ،)روششناسـی پژوهـش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: صفار، چ3.
12 .رضایی، حسـن و توحید فام، محمد )1397« ،)نسـبت سنجی الگوی حکمرانی خوب و مردم سالاری دینی )با تأکید بر شاخصهای حاکمیت قانون، مشارکت و پاسخگویی(«، راهبرد، 27(89 ،)35-65.
13 .رضوی نژاد، سـید امین )1394« ،)دیپلماسـی هسـته ای بین ایران و آمریکا بر اسـاس نظریه بازیها«، خط مشی گذاری عمومی در مدیریت، 5(15 ،)67-81.
14 .سـلیمیان، صالح و الماسـی فرد، محمد رسـول )1399« ،)جسـت وجوی زمینه های اقتصادی صلح با استفاده از نظریه بازیها«، مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، 3(1،)189-215.
15 .شریفی، محمد، بای، عبدالرضا، ابوالفضلی کریزی، حسین و صالحی فارسانی، علی. )1400« .)جایگاه سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی«. فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، 4(2 ،)123-136.
16 .فرهمند، رضا، سلاجقه، سـنجر، پورکیانی، مسعود و صیادی، سـعید. )1400« .)پیش بینی تحول نظام اداری در حـوزه منابـع انسـانی بر اسـاس عوامـل بازدارنده )موردمطالعه: دسـتگاه های اجرایی شـهرکرمان(«. فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، 4(2 ،)434-455.
17 .مرادی، حبیب )1398 ،)طراحی مدل جامع مشارکت کارکنان در سازمان های دولتی با تأکید بر سرمایه اخلاقی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
18 .مرکزمالمیری، احمد و عطار، سعید )1397« ،)آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از منظر رویه ابتکار قانونگذاری«، مجلس و راهبرد، 25(96 ،)213 – 236.
19 .مفتـح، محمدهـادی. )1389« .)جلـوهای از حاکمیـت قانونگرا در احادیث سـیره رسـول الله«. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 2(3 ،)167-178.
20 .ملاصالحـی، محسـن )1396« .)بررسـی نسـبت میان بهبـود شـاخص های حاکمیت قانون و توسـعه سیاسی«، مجلس و راهبرد، 24(89 ،)35-54.
21 .موسـوی زاده مرکیه، سـید شـهاب الدین )1396« .)در انتظار قانون ِ گرایی: تحلیل متنی نظریه حاکمیت قانون در ایران«، مجلس و راهبرد، 24(92 ،)175-203.
22 .واعظی، سید مجتبی و مسعودی، حمید )1396« ،)تأملی در کارآمدی تضمین های حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان«، سیاستهای راهبردی و کالن، 5(19 ،)129-1