اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم براساس دیدگاه شهروندان در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

در پژوهش حاضر در خصوص اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم براساس دیدگاه شهروندان در تهران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه 27 سوالی محقق ساخته در راستای هدف پژوهش استفاده شده است، که از ابعاد اقتصاد مقاومتی، توسعه علم، حفظ روحیه حماسه و انقلابی گری، تقوای ملی و اقتدار درونی، تمسک به اسلام و مشارکت جدی سیاسی مردم، بستن راه نفوذ دشمن به کشور، و عزم در مایوس کردن دشمن در راستای بررسی و افزایش تاب آوری در شرایط تحریم تشکیل شده است. جهت بررسی و اولویت بندی ابعاد پژوهش از نرم افزار Spss نسخه 24 و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که ابعاد حفظ روحیه حماسه و انقلابی گری، عزم در مایوس کردن دشمن، تقوای ملی و اقتدار درونی به ترتیب بالاتریت اولویت، و ابعاد توسعه علم و اقتصاد مقاومتی پائین ترین اولویت را از نگاه آزمودنی ها داشته اند.

کلیدواژه‌ها


1 .امـام خامنـه ای )مدظله العالـی(، مجموعه رهنمودها و بیانات حضـرت آیت الله العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( از سال 1368 تا 1394.
2 .خزاعی خلیل آباد، مسعود، مقیسه، رضا )1395« .)ابلیس بزک شده، چگونگی جهاد بانفوذ شیطان بزرگ در اندیشه امام خامنه ای )مدظله العالی(«. تهران: ستاد فرماندهی کل سپاه- مرکز باقرالعلوم )ع(.
3 .داودی، محسن )1368 ،)ستیز غرب با آنچه بنیادگرایی اسلامی مینامد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص 80
4 .دفتر مطالعات اقتصادی، ارزیابی ریسک های جهانی 2010-2020 ،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1391.
5 .دفتـر مطالعـات اقتصادی، مروری بر ادبیات جهانی درباره تابآوری ملی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1393.
6 .رفیعیـان، م و همـکاران )1390« ،)تبییـن مفهـوم تاب آوری و شـاخص سـازی آن در مدیریت سـوانح اجتماع محور، برنامه ریزی و آمایش فضا«، دوره پانزدهم، شماره 4 ،1390.
7.غرسبان روزبهانی، مرتضی، )1395« ،)نفوذ و رخنه بررسی ابعاد نفوذ دشمن )نفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی(«، نشریه مبلغان، دوره 19 ،61-52.
8 .کریم پور، فاطمه )1386 .)وحدت ملی در اندیشه رهبری. تهران: زمانه.
9.مرادی، حجت اله )1394 ،)بررسی راهبردهای مختلف نفوذ ایاالت متحده آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی ایران )از سال 2000 تا 2016 ،)پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
10 .نـای، جـوزف )1389 .)ابزارهای موفقیت در سیاسـت بین الملل. ترجمه محسـن روحانی و مهدی ذوالفقاری. تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.
11 .نفوذ و استعاله )1378 ،)معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه ثارالله، تهران.
12 .نیکسون، ریچارد، )1393 .)فرصت را از دست ندهید، ترجمه، حسین وفسی نژاد، تهران.
13 .واعظی، حسن )1381 ،)ایران و آمریکا، بررسی سیاست های آمریکا در ایران. تهران: سروش.
14« .ده تهدید شبکه های اجتماعی« )1390 ،)در ir.cyberbasirat.www
15« شبکه های اجتماعی و تهدید امنیت محیط سازمانی« )1389 .)ترجمه: اسماعیل ذبیحی، درir.ictna.www