تبیین جامعه شناختی تأثیر سبک زندگی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی:دانشگاه رازی کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جامعه شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزی، ایران

3 استاد علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دانشیار جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است؛ این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد و روش انجام کار نیز پیمایش است؛ پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده ها در گروه پژوهش های کمی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و از پژوهش های میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران 321 نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده و در راستای تجزیه و تحلیل داده ها برای دست یافتن به نتایج پژوهش از نرم افزار spss و آزمون تحلیل عاملی، رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای این موضوع است که سبک زندگی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه اثرگذار است. یعنی سبک زندگی معطوف به عوامل فردی و عوامل اجتماعی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی اثر گذار است.

کلیدواژه‌ها


آقا بخشی، علی و افشاری راد، مینو )1387 .)فرهنگ علوم سیاسی. تهران: نشر چاپار.
2 .الفـت، سـعیده و سـالمی، آزاده )1391« .)مفهوم سـبک زندگی«، فصلنامه مطالعات سـبک زندگی. شماره 1 ،پاییز.
3 .امجـدی، جلیـل )1383 .)تاریخ شـفاهی گروههای مبارز هفت گانه مسـلمان. تهـران: مرکز انقلاب اسلامی.
4 .باقـی، عمادالدیـن )1383 .)جنبـش دانشـجویی ایران؛ از آغاز تا انقلاب اسلامی. تهران: شـرکت حکایت قلم نوین.
5 .باینگانی، بهمن؛ ایراندوست، سید فهیم و سینا احمدی )1392« .)سبک زندگی از منظر جامعه شناسی: مقدمه ای بر شناخت و واکاوی مفهوم سبک زندگی«. فصلنامه مهندسی فرهنگی. سال هشتم، شماره 77.
6 .بشریه، حسین )1380 .)موانع توسعه سیاسی ایران. تهران: نشر گام نو.
7 .چاوشـیان، حسـن، ابـاذری، یوسـف )1381« .)از طبقه اجتماعـی تا سـبک زندگی«، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 20 ،ص 24.
8 .خواجـه سـروی، غلامرضـا و طباخی ممقانی، جواد )1392« .)جهانیشـدن سـبک زندگی و تقاضای دگرگونـی سیاسـی«. مطالعـات راهبردی سیاسـتگذاری عمومی، دوره چهارم، شـماره 10 ،صص 160-131.
9 .خوشنویس، ناهید )1389« .)رسانه و سبک زندگی«. ماهنامه روابط عمومی ایران، شماره 73.
10 .رحیمی، رضا )1377 .)جامعه پذیری مقدمه توسعه سیاسی. جامعه سالم، چاپ پنجم.
11 .رسـولی، محمدرضا )1382« .)بررسـی مؤلفههای سـبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون«. مجله علوم اجتماعی، شماره 23.
12 .سیف زاده، سید حسین )1386 .)نوسازی و دگرگونی سیاسی. تهران: قومس.
13 .ضیا ظریفی، ابوالحسن )1378 .)سازمان دانشجویان دانشگاه تهران. تهران: شیرازه.
14 .عبدی، عباس )1393 .)جنبش دانشجویی پلی تکنیک. تهران: نشر نی.
15 .عمرانی، ابوذر؛ کوشکی، امین و حسین انصاری فرد )1397« .)شکافهای اجتماعی و بی ثباتی سیاسی عصر مشـروطه، شـکاف قومیتی«. فصلنامه جامعه شناسـی سیاسـی ایران، سال اول، شـماره چهارم،زمستان 1397 ،صص 136-105.
16 .فراست خواه، مقصود )1388 .)تاریخ هشتادساله دانشکده فنی دانشگاه تهران. تهران: نشر نی 
17 .قاضی، ابوالفضل )1375 .)اصول علم سیاست. تهران: امیرکبیر.
18 .مقتدایی، مرتضی و زیباکالم، صادق )1393« .)احزاب سیاسـی و نقش آن در توسـعه سیاسـی ایران: مطالعه موردی انتخابات«. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال دهم، شماره بیست و نهم، زمستان 1393 ،صص 28-7.
19 .وفایی، خسـرو )1393« .)توسـعه سیاسی و سیاست مدرن: آسـیب ها و چالش های توسعه سیاسی در ایران معاصر«. فصلنامه تخصصی علوم سیاسـی، سـال دهم، شـماره بیسـت و نهم، زمسـتان 1393 ،صص 90-75.
20 .نیکبخت، رحیم )1381 .)جنبش دانشجویی تبریز )به روایت اسناد و خاطرات(. تهران: دفتر ادبیات و هنر مقاومت.
21 .یزدی، ابراهیم )1394 .)شصت سال صبوری و شکوری. تهران: کویر.