تعارض در ارزش های بنیادی و شیوه های جامعه پذیری سیاسی کارگزاران رسانه های جمعی ایران در سال 1399-1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

3 هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

4 - گروه ارتباطات،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران ،ایران

چکیده

ظرفیت جامعه پذیری جناح های سیاسی شامل بررسی دو مفهوم اصلی جامعه پذیری سیاسی و جناح های سیاسی مستقر در ایران است. از این رو آنچه به عنوان رویکرد نظری به کار گرفته شده تلفیقی از رویکرد های جامعه پذیری سیاسی و احزاب است که به شکل چارچوب برگرفته شده از دیدگاه های دووس می باشد.روش شناسی پژوهش ناظر به تکنیک های اسنادی برای بررسی اسناد و شیوه فوکوس گروپ متخصصان برای مطالعات اکتشافی می باشد.فوکوس گروپ شامل بهره گیری از 8 کارشناس خبره که طریق مصاحبه ی گروهی با بررسی، شناسایی تخصصی، داده های مورد نیاز از طریق روش کیفی پرداختند و ماحصل نتایج با توجه به پرسش اصلی که طیف بندی جناح های سیاسی و گونه شناسی آنها و همچنین میزان اثر بخشی در جامعه پذیری سیاسی بود نشان داد که اصحاب رسانه در سه جناح اصولگرا و اعتدال و اصلاح طلب در یک برآیند شیوه ها و ابزار های یکسانی در انتقال جامعه پذیری سیاسی مورد وفاق خویش دارند اما محتوای این جامعه پذیری با توجه به رسالت های جناحی و راهبرد های سیاسی و رخداد های متصل به آن مدام در تغییر و تحول است.

کلیدواژه‌ها


1 .آذیـن، احمـد، و جهانشـاهی، رضـا )1392« .)نقـش رادیـو و تلویزیـون در جامعه پذیـری سیاسـی دانشجویان«. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 4(7)59
2 .ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا )1389 .)روشهای کاربردی تحقیق. تهران: کیهان.
3 .حق شناس، علیمحمد و همکاران )1397 .)فرهنگ معاصر هزاره. تهران: فرهنگ معاصر.
4 .خانیکی، هادی و سرشـار، حمید )1391« )گونه شناسـی فرهنگ سیاسـی، مطالعه موردی دانشـجویان دانشگاه کردستان«. مجله پژوهش سیاست نظری،11(9)130.
5 .رفیع پور، فرامرز )1390 .)آناتومی جامعه. تهران: سهامی انتشار.
6 .ریتزر، جورج )1389 .)نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثالثی. تهران: علمی.
7 .ساروخانی، باقر )1391 .)جامعه شناسی ارتباطات. تهران: ارتباطات.
8 .سـبکتکین، قربانعلـی و محبوبـی، مرضیه )1394« .)بررسـی نقش رسـانه ها در جامعه پذیری سیاسـی جوانان« دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی.
9 .سـردارآبادی، خلیل الله )1396« .)تأثیر تغییرات سـاختاری و جهانی شـدن بر فرهنگ سیاسـی ایران«. مجله مطالعات ملی، 3(10)174.
10 .فتحی آشتیانی، علی )1395 .)مقدمه ای بر روانشناسی سیاسی. تهران: بعثت.
11 .لیتل جان، اسـتیفن )1392 .)نظریه های ارتباطات. ترجمه مرتضی نوربخش واکبر میرحسـنی. تهران: جنگل
12 .هرمز، مهرداد )1389 .)مقدمهای بر نظرات و مفاهیم ارتباط جمعی. تهران: فاران.
13 .هرمز، مهرداد )1396 .)زمینه های جامعهشناسی: جامعه پذیری سیاسی. تهران: پاژنگ