بررسی عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی، در بین گروه های قومی ساکن در شاهین شهر (مورد مطالعه شهروندان 15تا 65 سال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش گروه های اجتماعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان )

3 دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی در بین شهروندان شاهین شهر اصفهان صورت گرفته است. این پژوهش مبتنی بر رویکرد کمی از نوع روش پیمایش (توصیفی- همبستگی) بوده است. جامعه آماری شهروندان 15 تا65 سال شهر شاهین شهر هستند که بر اساس آمارنامه سال1395، 173329 نفر بوده‌اند. که با استفاده از فرمول کوکران نمونه-ای 384 نفری از سنین15تا 65 سال از آن‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. شیوه نمونه گیری در این تحقیق، به صورت نمونه گیری چند مرحله ای می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده، که اعتبار آن از طریق صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بدست آمده است. همچنین برای تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزار‌های Spss24 و Amos24 استفاده و برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آماره‌های توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که، بین عوامل اجتماعی(47/0)، فرهنگی(11/0)، سیاسی(11/0)، رسانه ای(14/0)، فردی(21/0-) و اقتصادی(54/0) با همگرایی و وفاق گروه های قومی در شاهین شهر رابطه معنادار وجود دارد. یافته های حاصله نشان می دهد که میزان وفاق اجتماعی در بین شهروندان شاهین شهر از متوسط میانگین پایین تر و برابر با(48/27) بوده است. همچنین عوامل اقتصادی(14/4) و سیاسی(85/7) نیز از متوسط میانگین پایین تر بود. ولی عوامل اجتماعی(10/63)، فرهنگی(19/25)، فردی(61/18) و رسانه ای(56/25) از متوسط میانگین بالاتر بوده است. یافته های تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که 32 درصد از واریانس وفاق اجتماعی در بین گروه های قومی توسط متغیر های پژوهش تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1.فخری، مریم، باقر سـاروخانی و محمدصادق مهدوی )1396« .)تحرک اجتماعی و گزینش همسـر«، تربیتی زنان و خانواده، سال 12 ،شماره 40 ،صص 57-82.
2 .کهنسـال، احسان )1392« .)بررسـی عوامل مؤثر بر شکلگیری وفاق اجتماعی )موردمطالعه: شهر ده دشت(«، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
3 .لهمان، جنیفر )1385« .)سـاخت شـکنی دورکیم )نقدی پسا پسا سـاختارگرایانه(«، ترجمه شهناز مسمی پرست، تهران، نشر نی.
4 .محسـنی، رضا علی، کمر بیگی، خلیل، درویشـی، فرزاد )1398« .)سـنجش میزان وفاق اجتماعی در جوامع شهری: موردمطالعه: شهروندان ایلام«، مطالعات جامعه شناختی شهری، سال نهم، شماره 33 ،صص 1-26.
5 .نظـری، مهبـد )1397« .)تدویـن راهکارهای ارتقای همبسـتگی اجتماعی با تأکید بـر تنوع قومیتی در سـطح محالت )نمونه موردی: محله امامزاده قاسـم(«، پایان نامه کارشناسـی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.