بررسی تاثیر شاخص های سرمایه اجتماعی بر پاسخگویی نهادهای حکومتی: مطالعه موردی شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده

 مقاله به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پاسخگویی نهادهای حکومتی می‌پردازد. برای بررسی متغیر مستقل از چهار مولفه سرمایه اجتماعی از جمله: آگاهی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی و مشارکت سیاسی غیررسمی استفاده شده است و متغیر وابسته ، پاسخگویی نهادهای حکومتی است .
 روش پژوهش کمی و تکنیک مورد استفاده ، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق جمعیت 18 تا 65 سال ساکن در شهر کرمانشاه می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. رابطه متغیر مستقل با متغیر وابسته نیز با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد سنجش قرار گرفته است.
 یافته های پژوهش نشان میدهد متغیرهای «مشارکت سیاسی غیررسمی و آگاهی» بر پاسخگویی نهادهای حکومتی تاثیر مثبتی دارند. به این معنا که هر چه سطح مشارکت سیاسی غیر رسمی و آگاهی دریک جامعه بیشتر باشد به همان میزان پاسخگویی نهادهای حکومتی نیز مطلوب‌تر است. اما تاثیرگذاری متغیرهای «اعتماد عمومی و اعتماد نهادی» بر پاسخگویی نهادهای حکومتی مورد تایید قرار نمی‌‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


1 .ابراهیم آبادی، غلامرضا )1384 .)پاسخگویی: مسائل و ابعاد آن، تهران، دفتر مطالعات سیاسی.
2 .ابراهیمزاده، عیسـی و زارع، محمد )1393« .)تحلیل بر سـرمایه اجتماعی با تأکید بر آگاهی و اعتماد شـهروندان نسـبت به مسـئولان اجرایی. مطالعه مـوردی: منطقه 3 زاهـدان«، مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی–پژوهشی دانشگاه گلستان، سال چهارم، شماره مسلسل سیزدهم:5.
3 .ازکیا، مصطفی و غفاری، غالمرضا )1383 .)توسـعه روسـتایی با تأکید بر جامعه روسـتایی ایران، تهران، نشر نی.
4 .اکبـری، محمدعلـی )1394« .)رویکـردی تاریخی بر شـکل گیری و تحول نظریه سـرمایه اجتماعی«، جامعه شناسی تاریخی، سال هفتم، شماره 1 :13.
5 .الوانی، مهدی و شـیروانی، علیرضا )1383« .)سـرمایه اجتماعی: اصل محوری توسـعه«، مجله تدبیر، شماره 147 :16.
6 .امینی, سلام, کواکبیان, مصطفی, شیری, طهمورث. )1399« .)مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام«، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران.
7 .امیریان، سهراب، عارفی، مسلم و میرهای، محمد )1398« .)بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان: مطالعه موردی: شهر نورآباد«، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 6 ،شماره 4 ،زمستان،8
8 .بهروزی، محمد، پورکیانی، مسـعود، درخشـان، مژگان و باقری، محمدمهدی )1399« .)مطالعه رابطه شـاخص های شـفافیت و پاسـخگویی و کنترل فساد بر شـاخص رفاه لگاتوم مطالعه کشورهای حوزه سـند چشم اندازه توسـعه«، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره دوم )پیاپی 10 ،)تابستان،44.
9 .پاتنام، رابرت )1380 .)دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، سالم.
10 .تاجبخش، کیان )1384 .)سـرمایه اجتماعی، اعتماد و دموکراسـی، ترجمه افشـین خاکباز و حسن پویان، تهران، شیرازه.
11 .حبیب پور گتابی، کرم و موسـوی، سـید حمیدرضا )1395« .)رابطه بین سـرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان قم«، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال شانزدهم، شماره 62 :376.
12 .خضـری، محمـد )1384 .)نقـش سـرمایه اجتماعی در عملکـرد اقتصاد کالن، تهران: پژوهشـکده مطالعات راهبردی
13 .درویشـی، محمد رسـول، قائدی، محمدرضا، کشیشـیان سـیرکی، گارینه، توحیدفام، محمد )1399 »مؤلفه های جغرافیای سیاسـی تأثیرگذار بر سـرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران » (مطالعه موردی دولت حسن روحانی)، فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال دوازدهم، شماره چهارم، 136-137
14. رستگار خالد، امیر و عظیمی، هاجر )1391« .)بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران«، فصلنامه علوم اجتماعی شماره 59 :20.
15.رهبـر، عباسـعلی و فاطمـه، حیـدری )1390« .)تأثیـر سـرمایه اجتماعـی بـر ارتقاء سیاسـتگذاری«، پژوهشنامه روابط بین الملل، دوره 4، شماره 222:14
16. ـشفیعا، محمدعلـی و شـفیعا، سـعید )1391« .)بررسـی رابطه پایـدار اجتماعی و سـرمایه اجتماعی«، جامعه شناسی کاربردی، سال 23 ،شماره پیاپی 46 ،شماره 145:2
17. شوـهانی، احمـد و شـوهانی، نادر )1398« .)نقش سـرمایه اجتماعی در مشـارکت انتخابـات: مطالعه موردی: ایلام«، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره چهل و نهم،:7
18.صالحی امیری، سید رضا و امیر انتخابی، شهرود )1392« .)راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور با توجه به سند چشمانداز بیست ساله نظام«، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 66 :6
19. صدرایی، سید صارم )1396« .)درآمدی بر مبانی نظری حکمرانی خوب«، ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره 19.
20. طالع زاری، مریم، سعیدی، پرویز )1398« .)مروری جامع بر سرمایه اجتماعی«، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال سوم، شماره 12 :7
21. عطـار، سـعید )1391 .)درآمـدی بر بنیادهای نظری سـرمایه اجتماعی: بررسـی وضعیت سـرمایه اجتماعی در ایران، یزد، دانشگاه یزد.