مطالعه پدیدارشناسانه نقش‌های راهبردی و سیاستگذاری مدیران در سازمانها(مطالعه موردی بانکهای شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیری ت، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 عضو هیات علمی و استادیارگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

نقش‌های مدیر می تواند در زمینه های ایجاد روحیه در بین کارکنان، رشد کارکنان، حل مشکلات، حل تعارضات، تخصیص متناسب منابع، دستیابی به اطلاعات لازم، ارتباط با زیردستان، شفاف سازی، درک مسئولیت ها و... باشد. هدف از پژوهش حاضر مطالعه پدیدارشناسانه نقش های راهبردی و سیاست-گذارانه مدیران در بانک‌های شهر اصفهان می باشد. این پژوهش از لحاظ ماهیت داده‌ها در زمره تحقیقات کیفی قرار می‌گیرند. تحلیل داده‏ها به شیوه کیفی و پدیدارشناسی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران شاغل در بانک‌های شهر اصفهان می‏باشند. حجم نمونه به تعداد 13 نفر انتخاب شدند که روش نمونه گیری به شیوه گلوله برفی می باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‏ها و مطالعات نظری و ادبیات تحقیق از طریق کدگذاری‏های اولیه، ثانویه صورت گرفته است. این کار منجر به مفهوم‌پردازی و مقوله پردازی گردید. نتایج نشان داد در مجموع 201 کد اولیه از 13 مصاحبه برای بانک های مختلف استخراج ‌شد و بر مبنای آن 120 مفهوم اولیه به دست آمد و در مفهوم سازی بعدی 48 مفهوم برای بانک استخراج و مقولات نقش مدیران شامل 17 مقوله(ارائه نوآوری بهره بردارانه، ارائه نوآوری اکتشافی، توجه به عوامل بیرونی، توجه به عوامل درونی، تقویت شایستگی های مدیریتی، تقویت منابع انسانی، توسعه عوامل ساختاری، توسعه عوامل فرهنگی، بهینه سازی خصوصیات کارکنان، توجه به شرایط مداخله‌ای، ائتلاف پذیری، تقویت استراتژی موازنه، ارائه ساختارهای پیچیده، توجه به بازار، سودآوری، توجه به رشد دائمی و سیاستگذاری راهبردی ) می باشد.

کلیدواژه‌ها