«سیاست گذاری مدیران گردشگری جهت تاثیر گذاری بازاریابی داستان سرایی و درگیری ذهنی سفر بر قصد رفتاری در انتخاب مقصد گردشگری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی-دانشگاه ازاد اسلامی- واحد نیشابور-خراسان رضوی -ایران

2 استادیار ، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 گروه مدیریت بازاریابی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

زمینه : درک واکنش های رفتاری بازدید کنندگان برای مدیران گردشگری در صنعت توریسم بسیار مهم است. مقاله تأثیر عوامل بازاریابی داستان سرایی و درگیری سفر را بر قصد رفتاری گردشگران در انتخاب مقصد توریستی (خراسان رضوی) بررسی نموده است.

روش ها : برای شناسایی عوامل بازاریابی داستان سرایی و درگیری ذهنی سفر بر قصد رفتاری گردشگران برای بازدید از خراسان رضوی ، با تهیه پرسشنامه ای با (51) گویه تهیه و بین 420 نفر از گردشگران به صورت غیر تصادفی در دسترس توزیع گردید و 385 پرسشنامه، که کامل و قابل تحلیل بودند ، مورد استفاده قرار گرفت.پس از گرد آوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های پژوهش از بررسی سوالات و فرضیه های آن در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.در سطح آمار استنباطی از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS ,SPSS 21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش: نشان می دهد که بازاریابی داستان سرایی بر درگیری ذهنی سفر در ایجاد قصد رفتاری گردشگران در انتخاب مقصد توریستی(خراسان رضوی) تاثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها