چالش‌های نوین امنیتی دولت-ملت در فضای سایبر با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

در دو دهه گذشته چالش‌های امنیتی در فضای سایبر، حد نهایت معضلات کنونی دولت‌های برخوردار از زیرساخت‌های متکی به فضای سایبر و شبکه بوده است. یکی از این نگرانی‌ها، مسائل مربوط به امنیت ملی دولت-ملت‌هاست که فعالیت‌های سازمان‌یافته و مخرب سایبری، آن را به‌شدت تهدید نموده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی جهت آزمون فرضیه و روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات، درکنار بهر‌ه-گیری از نظریه جامعه شبکه‌ای کاستلز، به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش می‌باشد که چالش‌های نوین امنیتی دولت-ملت در فضای سایبر با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران چه می‌باشد؟ نتایج حاصل از این پژوهش گویای این مطلب است که تکنولوژی‌های نوین سایبری، علیرغم اینکه فرصت‌های بی‌بدیلی را در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، پیش‌روی دولت-ملت‌ها گشوده است، اما به موازات آن، امنیت و منافع ملی را به مخاطره انداخته است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به واسطه اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی خود را در کلیه سطوح اعم از افراد، موسسات غیر دولتی و نهادهای دولتی و حاکمیتی در فضای سایبر انجام می‌دهد از این‌رو، در طول یک دهه گذشته همواره مورد تهاجم گسترده سایبری از سوی دشمنان خود بوده و لذا خسارات زیادی را نیز در سطوح مختلف مادی و معنوی متحمل شده است. این امر باعث گردید تا این کشور در راهبرد دفاعی خود جایگاه والایی برای موضوع بازدارندگی در حوزه سایبر قائل شود.

کلیدواژه‌ها