تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی -جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی،دانشکده علوم سیاسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

با توجه به رابطه متقابل و همه‌جانبه بین مردم و حکومت، اعتماد سیاسی از اهمیت بسیار زیادی در ساختار اجتماعی و سیاسی هر کشوری برخوردار است و می‌توان آن را یکی از نشانه‌های میزان مشروعیت و مقبولیت مردمی حکومت‌ها، تلقی کرد. بدین ترتیب تغییرات سطح اعتماد سیاسی موردتوجه همه حکومت‌ها است. از طرفی کشورهایی که دارای تنوع قومی و نژادی هستند باید توجه بیشتری به مقوله اعتماد سیاسی در قلمرو حاکمیت خود داشته باشند و دائماً عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی را رصد کرده در بهبود و ارتقای سطح آن بکوشند. زیرا کاهش سطح اعتماد سیاسی در بین اقوام و آحاد مردم، روابط بین حکومت و ملت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد براین‌اساس در مقاله حاضر به بررسی و تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران پرداخته شده است. یافته‌های این پژوهش نشانگر آن است که به سبب بی‌اعتمادی سیاسی نسبی که در جامعه بلوچ در طی سال‌ها به وجود آمده، این قوم در موقعیت واگرایی قرار گرفته‌اند. یکی از عوامل اصلی بی‌اعتمادی سیاسی در جامعه بلوچستان به حکومت، ریشه در فرهنگ اعتماد منطقه دارد که حاصل رویدادها، پیش‌داوری‌ها و ذهنیات گذشته جامعه بلوچستان از روش‌های رفتاری حکومت‌های تمرکزگرای استبدادی و خودکامه نسبت به آنها می‌باشد. در واقع رفتارها و باورهای به‌عنوان یک ساختار نسبتاً بادوام رفتارها و باورهای سیاسی جامعه بلوچستان را درگذشته و حال شکل داده و هدایت می‌کند. به دلیل همین موضوع، در جامعه بلوچستان نسبت به اتخاذ سیاست‌های حکومت بی‌اعتمادی نسبی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها