بررسی عوامل نگرش بر قصد خرید مشتریان پوشاک برند لوکس با تاکید بر نقش تعدیل گری گروه های سنی (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی ،واحد عجب شیر،دانشگاه آزاد اسلامی ،عجب شیر ، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی،واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت ،واحد عجب شیر، دانشگاه آزاد اسلامی،عجب شیر،ایران

چکیده

با توجه به جایگاه صنعت پوشاک و اهمیت آن در جوامع امروزی که نیازهای متعدد انسان را برآورده می کنند و با توجه به رشد قابل توجه مصرف کالاهای لوکس بخصوص پوشاک و تغییر رویکرد مصرف به یک پدیده مدرن، بر آن شدیم که پژوهشی در حوزه بازاریابی و رفتار مصرف کننده و با هدف بررسی رابطه بین نگرشها و قصد خرید مصرف کنندگان پوشاک برند لوکس، با تأکید بر گروههای مختلف سنی، انجام دهیم. حال پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که عملکردهای نگرش با توجه به گروه های سنی چه تأثیری بر قصد خرید مشتریان پوشاک برند لوکس دارند؟ جهت آزمودن فرضیه ها، مصرف کنندگان این محصولات در شهر تهران، با حجم نمونه ۳۱۱ نفر و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و گلوله برفی به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار می گیرند. این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در حالی که نقش نگرش سودمندی ارتباط زیادی برای همه گروه های سنی خصوصاً در میانسالی دارد، به نظر می رسد نقش لذت جویی در تمام گروه‌های سنی تأثیر مشابه بر قصد خرید پوشاک برند لوکس دارد. برخلاف این نتایج، عملکردهای سازگاری اجتماعی و ارزش نمایی، نقشی بر قصد خرید پوشاک برند لوکس ندارند.
کلید واژه: برند لوکس، سن، عملکردهای نگرش، فرایند توسعه هویت، قصد خرید.

کلیدواژه‌ها