نسبت متغیرهای شخصیتی و برون شخصیتی در نحوه ی عملکرد فرهنگی و سیاسی فرح پهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند دانشگاه پیام و نورو دانش آموخته دکتری انقلاب و تمدن اسلامی

چکیده

یافتن پاسخ مسائلی چون: علل ازدواج محمدرضا پهلوی با فرح دیبا، شناسایی اقدامات و عملکردهای فرح پهلوی و مهم تر از آن پی بردن به عوامل شکل دهنده فعالیت های مشارالیها؛ از اصلی ترین مواردی هستند که می توانند سبب قضاوت صحیحی از نقش فرح در ایران دهه چهل و پنجاه باشند. با غور در زمانه فرح باید گفت متغیرهای درون و برون شخصیتی، دو رکن موثر در پاسخ دهی همه مسائل فوق الاشاره هستند که عملکردهای وی را به عنوان یکی از مجریان عرصه فرهنگ؛ و در مقطع دو ساله ی پایانی سلطنت به عنوان عاملی تاثیر گذار در امور سیاسی کشور، راهبری می کردند. در پژوهش حاضر که با شیوه کیفی تفسیری، به تحقیق پرداخته شد؛ یافته های تحقیق بدین شرح است: عملکرد فرح به دلیل عدم توجه به اصول و ماهیت اصلی منتج شده از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی، همراستای دیگر فعالیت های عناصر پهلوی تعبیر، که در مواردی خصوصا در بعد فرهنگی، با ترویج فرهنگ سطحی و مبتذل ضربه ی مهلک تری را نسبت به سایر عوامل فرهنگی سلطنت، به فرهنگ این کشور وارد کرده است.

کلیدواژه‌ها