سیاست های جنایی مشارکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ، واحد آیت آملی،دانشگاه آزاد اسلامی ،آمل ،ایران)

2 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی،گروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی ،چالوس ،ایران ، نویسنده مسئول )

3 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی،گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قائم شهر ،ایران

چکیده

سیاست های جنایی مشارکتیقائم نادری2, اصغر عباسی3, مهدی اسماعیلی4

چکیده

سیاست های جنایی مشارکتی باهدف نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان رکنی از ارکان سیاست پیشگیرانه است.در این نوع سیاست که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است اجرای موفقیت‌آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به‌ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست‌های مشارکتی مقنن با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است. .

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، عدالت کیفری ، پیشگیری از جرم ،نهادهای اجتماعی

کلیدواژه‌ها