بررسی عوامل اجتماعی موثر ماندگاری سهام‌داران بر مبنای مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل‌های خودرگرسیونی ناهمگن (HAR) در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر بازار مالی با نوسانات زیادی مواجه شده و عدم اطمینان این نوسان‌ها، نگرانی‌هایی را در سرمایه‌گذاران ایجاد نموده است. از این رو مدل سازی نوسان و پیش بینی آن در مسائل مختلف تحقیقی و عملی مالی، مورد توجه قرار گرفته است.هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی موثر ماندگاری سهام‌داران بر مبنای مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل‌های خودرگرسیونی ناهمگن (HAR) در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش، مدل‌سازی نوسان با استفاده از داده‌های پرفراوانی و با کمک مدل‌های خانواده‌ی HAR-RV، انجام شده و اثر اضافه نمودن جزء پرش در کارایی پیش‌بینی نوسان شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1398 است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و با اعمال محدودیت‌های موجود، تعداد 162 شرکت به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. پژوهش حاضر از حیث جهت‌گیری پژوهش کاربردی، رویکرد پژوهش آمیخته( کیفی/کمی) و هدف پژوهش اکتشافی است. بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان گفت که اگر مدل‌های HAR بهترین مدل پیش‌بینی نبوده باشد، بدترین نیز نبوده است و از آنجایکه بر اساس سه معیار، عملکرد آن بهترین بوده است لذا میتوان گفت جزء مدل‌های خوب و مناسب برای پیش‌بینی بوده است؛ و دیگر اینکه چه مدل‌سازی بر اساس گارچ تحقق یافته و چه مدل رقیب آن یعنی ای گارچ هر دو با فرض توزیع نرمال نسبت به فرض توزیع استیودنت برای جملات خطا عملکرد بهتری داشته اند.

کلیدواژه‌ها